New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂHanub ge N$5 miljunsa ǀnai ǁōǂoa hâ khoen ai gere mātare

ǂHanub ge N$5 miljunsa ǀnai ǁōǂoa hâ khoen ai gere mātare

2022-07-19  Kuzeeko Tjitemisa

ǂHanub ge N$5 miljunsa ǀnai ǁōǂoa hâ khoen ai gere mātare
Top of a Page

Ministeris Surigu ǀGuitikōsib, ǀGâsiba !Khamǂuis tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis ge N$5 miljunsa ǁkhâkorobe, 4156 ǁōǂoa hâ khoen xa ge domdoren nîse xoamâihe hâ in tsî noxopa 249 ǀguiǀguibe khoen hîa mîǁguisa ǁaeba !kharu hâ marisa nî !khō!oase sorosi !nubusina ūhân tsîna. 

Nē ǂanǂansas ge minister Doreen Siokasa ǂoa ge wekheb Wunstaxs ai parlements ǁanina ge mā!kharu. ǁÎs ge a mîba nî !khais ge, nē kai dīsās ge ǀasa sistems hîas ge ministerisa a ǂgâxa-ūs xa ǀgui a mûhesa.

Nē ǀasa sistems hîa Integrated Social Assistance System (ISAS) ti ǀgui a ǂansas ge ǀorose gere sîsenūhe Social Assistance Systemsa (SAS)  ge !khō!khuni. 

“nē !khō!khunis ge SASa xu ISAS ǁga a dīhe, o ge a !gāsa !khais ge ǀasa sistems ge 18 503 khoena a ǂharasa hîa 4156 ǁōǂoa hâ khoen tsî 249 khoen hîa sorosi!nubusina ūhâ xawe ǁaeb xa ge !kharuǀkhāhen tsîna,” tis ge ministersa ge mî. 

Nē ǁoǂoa ge 4156 khoena sistemsa xu ūǁnâs ge ǀnai ǁkhâkorobes N$5 miljunsa tsî kurikorobe N$60 miljunsa nî sâuhesa ge !aroma. 

Nē dīsās ge SASa xu ISAS ǁga does !nâ ge National Population Registry Systemsa (NPRS) ǀnî khoena ge mūho tama hâ i. ǁîs ǂhanu xoaǂgāsa khoen ǀkha !nao-aisa xui-ao. 

Nēsa aiǁgause gere !aromas ge ǁgauǁgausenǂkhanin ai mâ !gôadi ǂhanu tama is, ǂhanu tamase xoasa ǀondi tsî fangu, !naedatumdi ǂhanu tama is, tsî īǁkhāsib ǀnî ǁgauǁgausenǂkhanin ǂhunuma tamas tsîna. 

“Nē mâsib ge ǀnî khoen ge Gamaǀaeb !khō!oade hō tama isa ge !aroma. Nēs !aroma da ge hoa ǁanin ǀhûhâsib din nēs xa ge tsâǀkhāhena ra ǂgan, in !naua!noexase în ga dī hâ ǀkharaǀkharasin aiǁgaun ǀkha ǁîn ǀgūse hâ beros tawa sī tsî ǂhanuǂhanubahe,” tis ge ministersa ge mî.

ǁNān hîa 15 ǂKhoesaob disa xu ǁîn ǂkhanina sī nî dī-ūnun ge ǁîn di !khō!oade !goaxa ǁkhâb !nâ nî hō, naun Taraǁkhumuǁkhâb !nâ nî hōse ī hîa. ǀAsa systems hîa ISAS ti a ǂansas ge NPRS ǀkha a !hûǁaresa tsî !hū!nāsi ǁhōn ministeris xa ra !khōdanahe. 

“Nē sistems ge !nāsa !gâiu!gâna ǀoro sistems xa ūhâ, aiǁgause, ǂgâ ra ǂkhanin a ama tsî ǂhanu-ai !khaisa ra ǁgauǂui tsî ǀgamǁgui!gâs ǂkhanin dis tsîna ra ǁkhae,” tis ge Siokasa ge mî. ǁîs ge webǂhaweb  sîsenūhes tsîn īǁkhāsiba !khōǂgā hâ. 

Siokas ge mîsa !oas ge nē sistemsa ǀgūǁae nau ministeridi tsî ǂnûiǂgādi ǀkha nî !hûarehe, !gōsase Social Security Commisions (SCC) hân khami. 

 


2022-07-19  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media
Bottom of a page