New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂHanub ge !nāsa soǀôana sōgu ǁōsa ǁkhaes !aroma go ǁama

ǂHanub ge !nāsa soǀôana sōgu ǁōsa ǁkhaes !aroma go ǁama

2022-05-17  John Muyamba

ǂHanub ge !nāsa soǀôana sōgu ǁōsa ǁkhaes !aroma go ǁama

RUNDUS - ǀHûǁarebese ra ǂgari ǂgari-aon sao ra ǂgiǂgosi ǁhûi!nâǂharidi, ǂgaiǀons ai Museses, Mankumpis, Ncamagoros tsî Kapakos hâdi hîa Kavango Aiǂoas !nâ ra ǁnādi din ge, ǀgūǁae soǀôan hîa ǂhīgu ǁōs bovine pleuropneumoniasa (CBPP) ǁîn gomana ǁkhaubas ase nî !khō!oa.

Nē ǁkhōǁkhōsase ra ǂhīguhe CBPP ǁōs hîa sōǁōs di !nāsase a ǂansas ge, nē go ǂgaikhâihe ǂharidi tsî !garo!ādi !nâ nē kurib di tsoatsoasa xu gomana a ǁkhōba, “Sid age !gâi!gâxase CBPP soǀôana Botswanab !Khāǁkhaesoǀôan ǂNûiǂgāsa xu ge ǁamaǂgan. !Ereamsa ūhâ ministeris di mîgowaba-aob, Jona Mushekob ge mîsa !oan bge nē soǀôana ǂoa ge wekheb di Fraitaxs, 6 !Khaitsâb 2022 dis ai Rundus !nâ ge !naoǁnâhe. 

Nē goman CBPPs xa tsâǀkhāhe hâs ge 28 !Khanǀgôab dis ai ǂgari-aon Ncamagoros tsî Musese ǁhûi!nâǂharira din xa ge ǂanhe. 

Nēs khan ge !naua!noexase ministerisa ge ǂanǂan tsîs ge ǁîsa !âidi khao!gâ CBPPs asa 10 ǀKhūkhâb dis ai ge ǁawoǁawo. 

Nēs kōsen ge 16 goman di ǁōs tsî 20 hîa nē ǁōsa ūhâse ge !âihena ge !nuri. 

Nēs khao!gâs ge ministeris, !aruǀî hâ khoraǂuisensa ǁkhaes ase, nē haka ǁhûi!nâǂharidi !nâ ǂgâ tsî ǂoas nau ûitsamaxūn disa ge !nau-am. 

“!Khāǁkhaedi ge ǁari go ǂnôa I Mantaxs, 16 !Khaitsâb dis ai go tsoatsoa. Sida !kharaga sîsenaon !nandi ge ǀnzai nē tsâǀkhāsa ǂharidi ǂgari-aona ǁkhauǂuis ǀkha ge tsoatsoa, goman nî ǁkhaumâisa !kharaga !khāǁkhae!khaigu tawa sī-ūhesa,” tib ge Mushekoba ge mî. 

Sōǀôan ge hoa tsâǀkhāsa ǂharidi gomana nî ǂâu. 

“ǁNā !nau-ams hîa ge ǀGoaǀaedīs ǀHûhâsib ǂAnǂans  di 4ǁî !âs 2022 dis !naka a mîǁguihes ge noxopa a sîsenxa tsîn ge ǀhûhâsib ǁanin nē haka ǁhûi!nâǂharidi dina hâ nî ǀkharaǀkharasina nî ǂanǂanhe,”tib ge Mushekoba noxopa ge !gāsa kai.

Goman hîa nēti ī sōǁōs xa ra ǁōn di ǁōb ge !napetamase a hā ǁkhā.

Khoesib ge nē sōǁōsa ǂhīhes !oagu ǁhupu tama hâ tsî i ge ǁnā-amaga khoen !aroma !aorosasiba a ǀkhai.


2022-05-17  John Muyamba

Share on social media