New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂHanub ge studentn hâ!khaiba ai!hūba ra ǁam kai

ǂHanub ge studentn hâ!khaiba ai!hūba ra ǁam kai

2022-04-26  Albertina Nakale

ǂHanub ge studentn hâ!khaiba ai!hūba ra ǁam kai
Top of a Page

Gaxuse a !âusa ǂnuwihes student hâ!khaib dis gen ē marikurib !nâ nî !khōǂgāhe, tis ge ǀgapi ǁgau!nâs ministers, Itah Kandjii-Murangisa ǁîs di mariǂnûiǂuis di ǂanǂans !nâ !Haosi ǂNûsa !nâ ge mî. 

Hâ a !nubusib studentna kampesdi tawa hâ!khaimās dib, ge studentna ra ǁgari universitaitdi !augagu ǁgan hâ!khain !aroma nî ǂoasa tsîs ge nēsa ǂgui!nâgu ǁgoaǂuidi ǀkha ra !gûǁare. 

ǂOa ge wekheb ais ge ministersa ǁawosasib ǀkha ge mî, nē marikurib !nâs nē !khaisa ǂâisa nî ǂnûi-aihesa. New Erab ǂhôare-ao-i xab ge tarenas nē projeksa !khōǂgā hâsa a dīhe, soab aib ge sîsenǂuira direkteri ǀgapi ǁgau!nâs dib, Alfred van Kenta ge mî, ǁîn !hoaǂharugudi !nâ !kharaga !âǀhuru-aon ǀkha a ǁaxasa. 

“Sida ge studentna ra ǂnûǁkhaeba !nandi ǀkha nē mâsib ǂnamipe ǁgamǁarede ge ūhâ i. Nē ǁgamǁarede xun ge ǂgui ǁgoaǂuina ge ǂoaxa, ǀguis ge studentn ra kaise !nūse kampesdi ǁga !narise gere mâǂoase.ǁNās ge ge !aroma, student hâ!khaiba da nî ǂâi!nâǁguisa,” tib ge ge mî. 

Van Kenti ra mîsa !oas ge ǀnai nē ministerisa mariǁhōn ministeris ǀkha ge ǁgamǁare, tsî īǁkhāsib hâsa ge hō. 

“ǂGaoǀkhāsa ôa!nâde dīs tsîn ge Nice, ti ǀonhâ ǂnûiǂgās xa dītoahe tsî PPP !âb hîa Ministeris Mariǁhōn dis !naka ra ǁnāsa ge ǁgui-ai!âhe. ǁNā hōǂuis !nuriba khomai tsî ǁgamǁares ǀkha da ge nēsi a ǀhawe. Marisihuib !aroma da ge ǁgui-ri-aona nî ǀgūkhā, î da student nî mātare marisa sī!nâhe ǁkhā ǀnōb ai ūhâ,” tib ge gere ǁgui!ā. 

Texnise komites tsîn ge a !amǁaresa hîa sîsenaon ministeris mariǁhōn dis, PPP !âb,sîsengu tsî !nari!oabadi ministeris, !Hū!nāsi ǀAweǁguib Ôa!nâ!nans (NPC), Universitaits Namibiab dis, Namibiab Universitaits ǂAns tsî Texnoloxib dis, Namibiab ǁKhā-khākhâis ǁGaeǁguis, tsî ǀgapi ǁgau!nâs ministeris dina !khōǂgā hâse. Nē omits gen î mûǂam nē student hâ!khaib nî ǁgūbasa sī!nâsa. 

Studentn !kharaga ǂnûǁkhaeba !nandi ge ǂhanuba koasa nēs ǂnamipe ge mā. 

Studentn !Nans Namibiab (Sun) dis ǂgaeǂgui-aob Benhard Kavaub di ǁkhoreb ge, îb ga ǂhanuba !kharese nē hâ!khaiba a mātare tsîn ga tā studentn di ǁhōde nēs xa ǀgaisase a tsâǀkhāhe !khaisa. 

Namibia National Students Organisations (Nanso) di mîgowaba-aos Esther Shakelas gen ē kurib !Khanǀgôab !nâ !nubusib hâ!khain dib ǀgaisa ǁgoaǂuis ase studentna ība !khaisa gere ǀgonǀgon!gao.


2022-04-26  Albertina Nakale

Share on social media
Bottom of a page