New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂHanub ge supu ǀgaub ai !gameba ǀgorasa ra ǂâi!nâǁgui

ǂHanub ge supu ǀgaub ai !gameba ǀgorasa ra ǂâi!nâǁgui

2022-06-28  Maria Amakali

ǂHanub ge supu ǀgaub ai !gameba ǀgorasa ra ǂâi!nâǁgui

!Gameba ra ǀgora ǂgao khoen !aroma i ge !aruǀî ǂhâbasa tide, ǁîn nî ǀAeǁgams tamas ka i o Oshakatis ǀgora!gâ!khaigu ǁga ǀgoras !aroma !narisa, !gameǀgoras ǁhōn ǀgūǁae ǂam ǁnâu!gâ!khaigu !nâ !hūb a ǂhabase ǀaweǁguib !oa nî ǁnâu!gâhe amaga. 

ǀGūǁae nî aoǁguihe ǂguro xoab !Gameǀgoras ǂHanumā!âs dis ge ra aoǁgui, ǀnîkhami kō ǀkharisi ǁnâu!gâ!khaigu nî ǁnāti ī mā-amsa !khō!oasa, !gameǀgoras ǁhōna ǁnâu!gâ, ǀgôan nî hâs karao mâ ǁgû-i nî ǀgôa-i !ûisa māhes tsîna. 

Nausa, gu ge ǂam ǁnâu!gâ!khaiga ǀgaib !gameba ǀaris tamas ka i o !aruǀî !gaesa tamase mîǀguis ǁkhāsiba māhe tide. 

Felicity !Owoses, danas ǂhanusi xoaǁguiga xoas dis tsî ǁkhāti nēsi ǂnûǁkhaeba ra sîsenǂuira direkters ǂhanu-aisib ministeris tawa a sîsenxas ra mîsa !oa, i ge ǀgam ǁnâu!gâ!khaikha ǀguikha !hūb a ǂhabase !gameǀgoras ǁhōna nî sîsenǂamse hâ, ǁhōn ǁaeb ai nî sîsentoahesa ǁgoaǂuis ase ībase, tsî hoa ǁanǂgāsaben !oabade nî hōsa īǁoasasib !nâ ra mâi, !gōsase ǀgâsan tsî supuse a tsâǀkhāsan ǁaegu. 

!Owoses ge nēsa ǁnāpas ge ǂoa ge wekheb Wunstaxs ai !âhuru-aon ǀkha !Gameǀgoras ǂHanumā!âsa gere ǁgamǁare soab ai gere mî. 

Nēsi hâ xoaǁguisa ǁgaragu ge ra ǂgao ǀkha, ǀgora ǂgao ra khoera hoatsama ǁnâu!gâ!khaib ai!â nî ǂhaisa, tsî nēs ǀkha ǀgorasa kaise ra ǀgapi maris ai ǂharo kai tsî nē khoera !gom!gomba. 

Nē ǀasa aoǁguisa ǂhanumā!âs ge ra ǂgan, îb ǂhanuba !aruǀî tā ǀgorabahe ǁkhā !aromadi nî ǁgauǁgaudi ǀaib, ǂkhôadīs tamas ka i o ǂkhawadīb hoaǁae nē !game-ommi !nâ danasa ra ǀhōǂuis nî hâsa ǂgaoǀkhā. 

ǀAsa aoǁguib ge, !gameb nēb ǁkhaeheǁoasa !harosa go sī!nâs ǂâuhâ ǀgorabahesa ti ra aoǁgui.

ǁKhāti ra aoǁguihes ge ǀnî ǁhōgu sâusase ǁnā ǀgora ǂgao ra khoera ǀkha ǀgui nî dīhesa tsî ǂhaitsise dīhesa xu nî ūbēhesa, nēsi i ra dīhes xa. 

Noxopa ǀasa ǂhanumā!âs !nâ a !khōǂgāsas ge, ǀondi nē ra ǀgora ǂgao khoera didi ǂhaitsise ǂanǂanhe tidesa, ǀgôana ǁkhaubas ase, tsî-i khoe-e nēs !nâ ǀhapixase nî hōhes kara, o-i ge ǁî-e N$100 000 tamas ka i o koro kurigu !khōsis ǁkharaba nî !khō!oa. 

ǀGôan nē !gameb !nâ nî hâs kara, o ra aoǁguihes ge, !gameǀgoras aibe !gûǀam kaihe tidesa, tari-i ǀgôan !ereamsa nî ūs, mûǂams tamas ka i o mâti-i ǁnā ǁgû-i hîa ǀgôan ǀkha ǀoasase hâ tide-e nē ǀgôana sarisa nî mā-amhes tsî ǀgôan di ǁgarohes tsîn dītoahe tama hâ hîa.  

ǁKhā ǁaxasib tawas gere !hoa soab ais ge ǂhanu-aisib ministers, Yvonne Dâusasa ge mî, ǁîs a dana ǁgûbas nē ǂhanumāsa ǁkhawa kō!gâs dis, ǀgora ǂgao ra khoen supuse ǁnâu!gâ!khaib tawa sī ǁkhās tsî ǀgorasa !haese dītoas tsî nēs !nâ-ū ǁgái ra marisi mâsiga oresa hōbas tsîn !aromasa. 

Dâusas ge ge mî, nē ǀkharaǀkharadi, khoena !gameba ǀgorasa ǂgaoǂgao!nâ tama hâ, xawe sī!nâhesa mâsiba ǂnuwis, supusupus tsî ǁgoaǂuide ūbēs !aroma ra aoǁguihesa.


2022-06-28  Maria Amakali

Share on social media