New Era Newspaper

MTC Shares
Icon Collap
...
Home / Hinda-Mbuendes ge Psemas hîǀhuru-aona ra !khâikhom

Hinda-Mbuendes ge Psemas hîǀhuru-aona ra !khâikhom

2021-08-10  Kuzeeko Tjitemisa

Hinda-Mbuendes ge Psemas hîǀhuru-aona ra !khâikhom
Top of a Page

!Nakaǂnôa ministers mariǁhōn ministeris dis, Maureen Hinda-Mbuendes ge ǀgaisa !khâikhomsa ǂhanub sîsenaon hîa ǂHanub !Oabadi ǀAe!khōs Huib ǂGaesa (Psemas) ra hîǀhuruna !oa ge sîǂui, mîs gerese, ǁîs ministeris nî ǂkhawadīb !nuri!gâde ǁnāti ī !ûǂamaon !oa-ai ū !khaisa. 

ǂHanub ge N$2.6 biljunmarisa kurikorobe nē ǂgaes !nâ-ū, ǁanin di ǀae!khōde mātares !aroma ra māǂui. 

Hinda-Mbuendes ge ǂoa ge wekheb Wunstaxs ais ge New Erab ǀkha ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i !nâ ge mî, ǁîn ministeris a ǂan!gâsa, ǂhanub sîsenaon hîa Psemasa ra hîǀhuruna, ǁîn ra mā-amsa, in aiǁgaus ase, !gâsan, ǁnurisan tsî ǀaokhoen hîa nē ǂgaes !nâ ǁani tamana ǁîn tsî ǁîn !naka a ǁani khoen ǀondi !naka nē ǂgaesa xuǀhôakaoǀgaub !nâ domdore.

“Sats ge aiǁgause khoe-i hîa ǀAeǁgams !nâ a sîsenxa-e ūhâ, xawes ge ǁî-i di ǀae!khōs ǂgaes kardsa ǀnî khoe-i hîa ǂNūǂgoaes tamas ka i o Rundus !nâ hâ-i xa ra sîsenūhe, ǁkhātis ǁkhā kardsa nēpa ǀAeǁgams !nâs tsîna ra sîsenūhe hîa. Sida ge ôa!nâdi ǀkha a ǁaxa tsî !nuri!gâde ǁnāti ī !ūǂamaon !oa-ai nî dī,” tis ge Hinda-Mbuendes hîa ge ǂoa ge wekheb Fraitaxs ai 100 tsēde ǁnā beros !nâ gere dīsa gere !khâikhom. 

“ǂAuna khoen ge nē ǂhanu tama !ūǂamsa khoexagusib hui base ra !gawaǀî, xawes ge nēsa a ǂkhawadī tsî ǁnā-amaga dā!harodi nēti ī !ūǂamaon !oa-ai nî ūhesa ra ǂgaoǀkhā.” ǁKhātis ge ministerisa, ǀae!dī-aon hîa ǀae!khō taman hâ khoen !aroma ra !oabadi ân mātarehesa ǂgaoǂhere, ǁkhāti ǀnî ǁaega ǂgomheǁoasa irgu !aroma ǀgui tsēs !oabadi ase tsî nēs !nâ-ū Psemasa ra hîǀhurun tsîn !oa-ai ǀkhamasa dā!harode nî ū. 

“Sida ge ǀgauna ôa!nâs ǀkha a ǀhawe mâti tsî mâ ǀgaugu !nân nēti ī !ūǂamdi ǀkha ra ǀhapixase hōhe ǀaedī-aona nî ǁkharahesa. ǀNîsis mā-ams ǀae!khōde dīs !aromas di lesensisa nî ǂgae-oahes, xawe dī!haro-i ge nî ūhe,” tis ge !nakaǂnôa ministersa ge mî. 

ǁîs ge ai!â ge mî, ministeris nî ǀgūǁae ǁnāti ī hōhō!nâs ǁkhāǁkhākhâidi ǀae!khō !oabadi ǂgaesa ǂhanuse sîsenūs ǂnamipe hâde ǂhanub sîsenaona māsa. 

!Hūb di ǁÛb, Hage Geingob ge nē kurib !Hoaǂkhaib !nâ Hinda Mbuendesa ǁnā !haros !nâ ge ǁgaumâi. 

Ai!âs ge ǁîsa ǀnai !nakaǂnôa ministerse !hū!nāsi tsî !hūba xu ǂgâxa tsî ǂoas ministeris tsî !auga!hūsi !gaeǁares tsî sîsenǁareb ministeris hâra !nâ gere !oaba.


2021-08-10  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media
Bottom of a page