New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǁHōxuhe ra ǂkhari-omn ge noxopa ǀoadisidi !nâ hân !aroma amab ase ī

ǁHōxuhe ra ǂkhari-omn ge noxopa ǀoadisidi !nâ hân !aroma amab ase ī

2022-08-30  Kuzeeko Tjitemisa

ǁHōxuhe ra ǂkhari-omn ge noxopa ǀoadisidi !nâ hân !aroma amab ase ī

Nausab ǂhanuga ge mâmâisa ge dī, nēti ī ǂkhari-omn di sîsenūsab Namibiab !aroma 2017ǁî kurib ǀams ai ga ǀamǀamhâ ti, xawe di ge omaridi hîa Kuneneb, Hardap tsî ǁkharas ǀkharigu dina koro kuriga nēti ī mîmâis khao!gâ !kharu tsî noxopa nē ǁhōxuhe ra ǂkhari-om!nôana ra sîsenū.

Nē mâsiba ge ǁîs ǀkha aitsama a ǂans ge !Hū!nāsi ǀAwemā!nans ǁGaumâisa Komites hîa !Nari!oabadi, ǂNuwisaxūn tsî Omn dis hîa gen ē kurib !nâ !kharaga ǀkhariga sari hâ is, îs !hūb !nâ hâ ǂkhari-omn mâsiba ôa!nâgasa. Nē komites hîa !nani ǁanina !khōǂgā hâs tsî Abraham Kaushiwenib xa ra aiǂnûbahes ge, ǀKhomas, Hardap, ǁKharas, Omahekeb, Otjozondjupab, Zambezib, Kavangob Aiǂoas, Ohangwenab, Oshikotob, Oshanab, Omusatib, Kuneneb tsî Erongo ǀkhariga ge sari hâ i. 

“ǁHōxuhera ǂkhari-omn ge noxopa ǀnî Namibiaǁîn xa ǀnî !âgu sada !hūb digu xa ra sîsenūhe, !gōsase Kuneneb, Hardap tsî ǁKharas ǀkharigu !nâ,” tib ge Kaushiweniba ǂoa  ge mî. 

ǁNā ǁaeb ai ge kai!ā tsî !garo!ā omkhâisens minister-i Sophia Shaningwas ge ǁnāpas ge !Hoaǂkhaib 2017ǁî kurib dis ai, sîsenǁare ǁkhāǁkhākhâis ǁhao-aona gere gowaǀî soab ai ge mî, nēti ī ǁhōxuhe ra ǂkhari-omn sîsenūs Namibiab !nâ ǁnā kurib ams ai nî !kharu !khaisa. ǁNā ǁaeb ai-i ge !gôakhâigu !oagu ǁaupexa 2 000 xa a !nāsa omaride !garo!ā ǀkharigu tsî ǂkhari !garo!ādi !nâ ǁhōxuhe ra ǂkhari-omde gere sîsenū. ǁNāpas ge nē !nôa ǂkhari-omde ǂuruo!nâsiba !khōǂgā hâse gere ǁgui!ā, ǁaeb ais ge Shaningwasa gem î, ǁîs nî ǁawoǁawo !khaisa nē ǂkhari-omdi ǁnā kurib ams ai nî ǀuniga sîsenūhesa. Nau ǀkhāb ais ge Opuwos !Ā!nāsi ǀAwemā!nans hîa ǁaupexa 26 000 ǁanǂgāsabena ūhâsa ǁîs di ǂkhîo!nâsiba, !hūǂhuwib khami ra ǂapaǂoa ǂnaumâiǁanǁguigu ǂnamipe gere ǁguisen, nē mâsib khoen ra !gao!gao !oabadi, !gōsase ǂkhari-omna ūhâ tamase hâsa. “ǀAwemā!nans ga ǀaweǁguigu !oa aiben ge nēsi ǀgui ǂnaumâi!âba ǂhâbasa !oabade ram ā ti a mîǁgui, ǁaeb hoabab ge ǀasa ǂnaumâiǁanǂguiba ra ǂoaxa, tsî ǁnāti ǀgui ra ai!gû, “ tin ge Opuwos ǂgaeǂgui-aona nē komites ǁanin ai gere !gaesen. ǁNāpan ǁîna ǂnôa-ū ǂnaumâi ǁanǁguigu ge, ǂgaiǀons ai ǀOro Katuturas tsî ǀAsa Katuturas, VIPs, Otjizembas, Otuzembas, Katuuos, Ovitjanga !khawagas aiǂoas hâdi hîa nē !āsa ǁgoeǂnami hâde. Hoa ǀgam Katutura ǂnaumâiǁanǁguikha ge ǂkhari-om mâsigu !aroma ǁguisa paigu !auga a ǂnaumâisa. 


2022-08-30  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media