New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Hū!âdi ge !nāsa ǀhonkhoesisa ra ǂhâba ǀhûǁarebese ǁans !aroma

!Hū!âdi ge !nāsa ǀhonkhoesisa ra ǂhâba ǀhûǁarebese ǁans !aroma

2021-03-30  Kuzeeko Tjitemisa

!Hū!âdi ge !nāsa ǀhonkhoesisa ra ǂhâba ǀhûǁarebese ǁans !aroma

Namibiab ǂhanub ge sī!nâheǁkhāse ge ǀaweǁguihe 2019/20ǁî marikurib !aroma, ǁama nîse 39.7 miljun hektarga ǂgari!hūdi !aroma nî sîsenūhese ge !nāǂam. !Hūde ǀgoraǂgāsa ǁkhawa kō!gâs !ereamsa tani hâ !âb, ministeris !hūdi dis !nâs ge ǀgam !nāra ǀaweǁguisa hektargu xa a !nāsase ǀhûǁarebese ǂgari-ais !hū!âde ge ǁama. 

Nē ǂansa !khōǂgā hâ !nurib, ǂhanub ǁîb !ereamxasiba ra ǁgau!nâb, 2020/21 marikurib dibab gere parlements ǁanina ǂoa ge wekheb ai ǁgui-ai!â soab aib ge mariǁhōn ministeri, Iipumbu Shiimiba nē ǂansa ge mā.!Nurib !nâ I a mā!kharusas !oagus ge !hūde ǁkhawa ǀgoraǂgās ministerisa ǂkharirose 81 miljun hektarga !kharu hâ !hū!âde 2019/20 marikurib !nâ ǀhûǁarebese ǂgari-ais !aroma ge ǁama. Nē hektargu ge ǂâi!nâǁguisa ge i 39.9 miljun hektarga ǀgam !nāra ge !kharu.  Nē !hū!âdi ge !nurihe i rasa !oa, 13 khoen xa ge domdorehe hîa !uru ǁgūbas âna, ǂgari ǀgauga ǀomkhâi kais tsî ǀguiǀguibe hōǂgāde ǀgaiǀgais ai hâna. “ǁÎn di ai!gûs sâuǁkhāsib !harib ais ge mûmûsase ge ǀkhara, ǁîn nēsi ǀhonkhoesisa !hū!â-i ai ūhâ tsî tsî supuse ǁgam-i tsîna a hūbasen ǁkhā amaga,” tib ge !nuriba ra khomai. “Khoena ǁkhawa !hū!âdi !nâ ǀgoraǂgās ǀhûǁarebese ǂgaris !aromas ge kaise ǂhâǂhâsa !âsa ra ǀhuru nēba xu !gâi!gâ hâ khoen !aroma in aitsama kō!gâsen tsî ǀomkhâis !oa ûiǂuibasen tsî mâǀgai,”ti i ge ra !nurihe. 

Nē ministeris ge nēs xōǀkhā ǁîs omkhâisens mariǂnûiǂuis kai projekn disa daoǁgaugu hîas !Hū!nāsi ǀAweǁguib Ôa!nâ!nansa (NPC) ǁgui hâgu ǀkha ra !gû-ǁarese ge ǂgaekhâi. Ai!âb !nuriba ra mîs ge, ministeris ge ǁîs di kurikorobe ǀaweǁguib 2019/20 marikurib !aromaba ǁîs di dana ǀaweǁguib 2017-2022 ai a !gao!gaosa tsî Mûǂuib 2030ǁî kurib dib, NDP5, Harambee Ai!gûs ǀAweǁguib tsî SWAPO !Nans ǁHûis ǁGuiǂuib ǀkha ra !gûǁarese a ǂgaekhâisa. Ministeris di ǀaweǁguib ge !kharu ge marikurib di haka !âgu !nâ ǀgoraǂgāsase ge sîsenxa kaihe, ǁnāpas 80%gu !gâi!gâb ge sī!nâhese ra !nurihese. 

“ǁNāpan ge nausa ǀnîkhami kō mûmûsa ǁgoaǂuina ge hâ i, aiǁgause maris tsî sîsenaon !nubusib khami, ǂguin hîa ge hâ in ǁaegu, xawes ge ministerisa nē ǁgoaǂuidi xōǀkhā 89%gu ǁîs mariǂnûiǂuis 2019/20ǁî marikurib disa ge sîsenǂui.”


2021-03-30  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media