New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Hū!nāsi ǁhōn ministeris ge ǁkhāǁkhāsens permetdi ǁaeba go ǀaro

!Hū!nāsi ǁhōn ministeris ge ǁkhāǁkhāsens permetdi ǁaeba go ǀaro

2022-03-08  Albertina Nakale

!Hū!nāsi ǁhōn ministeris ge ǁkhāǁkhāsens permetdi ǁaeba go ǀaro

Ministeris !Hū!nāsi ǁHōn dis ge !auga!hūga xu ra Namibiab !nâ ǁkhāǁkhāsen studentna, ǁkhawa ǁkhâb ǁaeba go mâǀaro ǁîn ǁkhāǁkhāsendi !aroma a ǂgaoǀkhāsa permetde ǂganamsenbas !aroma. ǀUniga tsēs nē permetdi ǂganamsendi dis ge ge 28 !Khanǀgôab di i, xawe 31 ǀKhūǁkhâb 2022 dis kōse ge ǀarohe. Mâiǂuis permetdi ǂganamsende māǂgās dis ge ǀnai ǂoa ge kurib di 12 ǀHōǂgaeb dis ai ge tsoatsoa tsî nē kurib 28 !Khanǀgôab dis ai nî !gûǀam ge i. Nē mâiǂuisa ǁkhāti go hirihiri!nâs ge, !hūb di ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu noxopa a ǀhawe, !hūb studentn tsî !auga!hūga xu ra ǂganamsen studentn hîa ǁkhāǁkhāsens ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoaǀoana noxopa ū!oasa mâsib xa. Nēs xa ra !aromahesen ge !nāsa !auga!hūgu studentna nēsi ǀgui a ǀhawe ǁîn permetdi ǂganamsendi hîa ǀnîn !aroma a ǂguro !nā tsî naun !aroma ǁkhawa ǀasa kaibahes !aroma nē beros tawa māǂgās ǀkha. Nē studentn tawa ǁkhāti hâ !khais ge, ǁîn permetdi ǂganamsens go !gâi!gâxase !hū!nāsi ǁhōn ministeris xa a !khō!gâhe !khais !ereams ǀkha ǀguin Namibiab !nâ nî ǂgâxasa, hânas ǁîn di nē !hūb !nâ ǂgâxabas di !aromasa ǁkhāǁkhāsens ai nî hâs karao. ǁNā-amagan ge ǁnāti ī studentn hîa !kharaga ǂnûiǂgādi tamas ka i o ministeridi !nâ-ū ǂganamsende ge dīna xu ra !âubasenhe nē ministerisa xun nî ǂan!gâs ase !khō!oa !ereamsa aibe !âusa. !Hū!nāsi ǁhōn ministeris di sîsenǂuira mâsiab Ettiene Maritzi, ge ge mî, hoa ǂganamsenaon nî xoaǁguisa ǂgaoǀkhādi ai dīǀoaǀoa tsî hoa ǂhâbasa ǂkhanina ǁîn permetdi ǂganamsendi ǀkha sîǂgāsa. Hoa student hîa Namibiab !augaba xu ǁkhāǁkhāsens permetdi !aroma ra ǂganamsenn ge !nona tamas ka I o !nani ǁkhâgu ǁkhāǁkhāsens visasa nî ūhâ, Namibiab !nâ ǂgâxas ai!â, nēti ī ǁgauǁgaus osets !hūb ! nî ǂgâxas kara, ots nî !Hūb !nâ ǂGâxa tsî ǂOas Mû!gâs ǂHanumas (ǂHanuma !gôas 7, 1993ǁî kurib dis ) !naka !ûǂams ase ūhesa. “Nē ǀasa datoms permetdi ra !gûǀams dis khao!gâs ge ministerisa ǁîs sîsenaona ǁkhāǁkhāsens ǂnûiǂgādi ǁga nî sîǂoa, hoa !auga !hūgu studentn ǂgaoǀkhāsa mā-ams ǂhawega 2022 !aroma ūhâs,”tib ge Maritza ge mî. ǀUnis aib ge nē studentna ra !khâikhom, hanan ǁkhāǁkhāsens ǂganamsensa dī tsî ǁîs !auga hâ ǂharugub ǁaxasin ǀkhan a ǀhawese nî hōhes kara, o di dā!harode nî ūhe tsî ǁî-i di !hūb ǁga sîǁaruhes tsîna a !aroma ǁkhāsa. 


2022-03-08  Albertina Nakale

Share on social media