New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Hū!nāsi Peugeot autokuruǁgâub ge 22 audode ǁamaxu hâ

!Hū!nāsi Peugeot autokuruǁgâub ge 22 audode ǁamaxu hâ

2021-10-19  Edgar Brandt

!Hū!nāsi Peugeot autokuruǁgâub ge 22 audode ǁamaxu hâ

Peugeot Namibias autokuruǁgâub hîa !Gomenǁgams !nâ mâb ge nēsis kōse 22 autona ǁamaxu hâ tsî noxopa 131 autona ǁnā kuruǁgâub tawa ūhâ. 

Nē autokuruǁgâub ge ǁkhāti 20 !hūǁîna ge sîsenmā, ǀguitimî tsîb ge ǁnā !khaiba Hôasoreb 2018ǁî kurib ai daodi âba a ǀhui-amsa xu, ǂâi!nâǁguin hâsen 50 sîsenaona ǀhaob ai nî !gaese. 

“Nausas, kaise ǂkhawusase ra ai!gû ǁamaxus nē auton disa ǀoro khoen ǀguin a !gaeǂgāsa !khaisa ra !aromas hâ xawe. Sida ge ǂhanub ai ra !âu!gâ ǀguitsēb ǁîb ǁguihâ ǁgaragu tsî ǂhanugu, !gōsase !hū!nāsise ra kuruhe xūn ǂharugub ǂnamipe hâga sida harebes tsî ǁnās !nâ-ū noxopa ǀnîkhamikō !gôab di !hūǁîn tsîna nî sîsenmās !aroma nî kō!gâsa,” tib ge ǂharugub ministeris di mîgowaba-aob Elijah Mukubondaba ge mî. 

!Hūb !nâ ra kuruhe Peugeot autodi ge !nona !kharaga ǀgauga !nâ ra ǂoaxa tsî ǂganǀgauga N$500.000 xu N$680 000 kōse hâ, ǁama-ao-i di turab tsî ǁkhāsiba xu ǁkhāti nî hâsa. 

Peugeot 2008 ge hoadi xa a ǂkhari tsî N$500.000 ai hâ, ǁnāpa xu Peugeot 3008 xa N$580 000 ra ǂganse ra saohese. 

Mukubondab ge ge mî, ǂharugub ministers Lucia Iipumbus ge ǀgūǁae ǁîs ministeris !aroma !nani Peugeot 3008de Peugeot Opel autokuru!khaib Namibiab (POAN) dib di Sîsenǂuira Danab Robert van Rooijeni tawa ge ǁama. 

Ministeris ǂharugub dis ge nē autode ge ǁama îs ‘ǁama !hū!nāsise a kurusana’ ti hâ ǂgaikhâisa ǂkhâ!nâ tsî ǁnās ǀkha ǁgau dīb nî !hoahe rana ǁgauǂuisa. 

!Hūb di ǁûb Hage Geingob, ge hoa ǂhanub ǂnûiǂgāde daoǁgauba a sîǂuiba, in !hūb !nâ ra kuruhe xūna nî ǁamase īsa ǂgurose mâi, xawe i ge nēsis kōse ǂharugub ministeris, Namibiab ǂHarugub Omkhâisens ǂNûiǂgās (NIDA) tsî !Gomenǁgams !ā!khōmais hâdi ǀguide nē auton xa ǁama hâ. 

ǂKhîo!nâsib mîǂgāgu ge ǀhûhâsiga xu hâ, mî rase ǂhanub ǁîb aitsama ra ǁgui ǁgaraga sao tamasa, aiǁgauses ge Daogu Maris Mû!gâs ǂnûiǂgāsa ǂoa ge wekheb ai 25 Volkswagendi tsî Toyota autodi !auga!hūgu !nâ a kurusade Namibiab ǀAwa!namna gere ǁkhaeǁnâse. 

Peugeot Opel autokuru!khaib Namibiab dib ge 5 Hôasoreb 2018 dis ai ǂhanusise !Hūb di ǁûb Hage Geingob xa !Gomenǁgams !nâ ge ǀhui-amhe. 

Nē !khaib ge marisise ǁnāti ī ǁnâuguxoaǁguib hîa Groupe PSAs hîa Franse !hūb !nâ ra auto kurus tsî ǁnā ǁaeb !nâ ge Namibiab Omkhâisens Korporasis (NDC) ti ǀgui ǂansa i tsî nēsi ǀons âsa Namibiab ǂHarugub Omkhâisens ǂNûiǂgās (NIDA) ti a ǂansas hâra xa ra tanihe.


2021-10-19  Edgar Brandt

Share on social media