New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Hūsis !nâ ge !nae ǀgôan sîsenmās ǀgaub ge a ǂhanuo!nâ

!Hūsis !nâ ge !nae ǀgôan sîsenmās ǀgaub ge a ǂhanuo!nâ

2021-03-30  Maria Sheya

!Hūsis !nâ ge !nae ǀgôan sîsenmās ǀgaub ge a ǂhanuo!nâ

Kaninets ge a ū mîǁguib in ǀnîkhami kō !gôab sîsenn hîa ǂhanub !naka nî ǂoaxana nē ǀgôan !aroma ǂnûiǂuihe ǁîn ǀguis khami ī ǂgaoǀkhān hîa sîsen-i !nâ !gâi!gâs !aroma ra ǂgaoǀkhāhen !nâ !â tidese, ti hâs ge a ǂhanuo!nâ tsî ǀGapi ǁNâu!gâ!khaib xa !khō!gâhe tama hâ. 

ǀGora!gâ-aob Thomas Masukub ge 18 ǀKhūǁkhâb 2021 dis ai ǂHanub !Oabadi Ôa!nâ!nans, ǂguro ministers tsî kabinets xoa-ao-i tsîna ge ǁkhae ai!gûn tidesa, ǁnāti ī mîǁguib kabinets ge ūb in ǀoro toro!khamaon di ôana ǁnāti i sîsensoadi hîa ǂhanub sîsen!khaigu !nâ nî ǂnûdi !nâ !gaeǂgāhe, ǀguis khami i ǁkhāsiba ôa!nâs !aroma ra dīhe dî!nâǁgamǁaredi tamas ka i o ǀnî ǀgauga !kharu!nâ tamase. 

ǀGora!gâ-aob ge noxopa a ǁgauǂuis ge, Kabinets mîǁguib nē !khais ǂnamipeb a ǂhanuo!nâ tsî kaise ǀgaisase ra !omgusa ǂHanumāra 10 tsî 21(1) (j) hân Namibiab !Hūǂhanub !nâ hân ǀkha. Ombudsmani, John Waltersi tsî Khorixas ǁHûi!nâǂharis ǂKhamkhoen ǀHûs ǁnâu!gâ!khaib kōse ge sī-ū, ǁnāpan ge ǂui !gaesendi tsî ǂkhîo!nâsiba khaohâ kaisa tsî ai!gûsa !hâumaisa Namibiab ǁanǂgāsabena xu a !khō!oas khao!gâ. 

Ombudsmani beros ge nē ǁhōba ôa!gao tsî ǁgauǁgauna ge hō, ǀorokam toro!khamaon ôan !aromagu ǀkhara ǀgauga gere sîsenūhesa, ǁîn di !gaehes ǂnamipe. 

Hoa !kharaga Namibiab !hūǁîn hîa hâ ka sîsensoa-i ǂhanub berodi !nâ-i di ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoaǀoa, xawe ǀorokam toro!khamaon ôa taman ge ǁnā sîsensoadi !nâ ǀnûgus !ēsa mā-amhe tama hâ. ǁKhāti di nē ôa!gaode !gāsase ge ǂoaxa-ūs ge, Kabinets di xoa-aob George Simataab ǁnāti ī sîsensoade ǀorokam toro!khamaon ôan !aroma gere !khōǀgara tsî ǁîde hâ a sîsenga ǂanǂans, ǂganamsendi !aromas !nâ ǂhaitsise ǂanǂan tama gere isa. 

Simataab ge koma ǁnā soadi !aroma ǁîb ūhâ ǀondi ǀguide ǁnā berodi ǁga gere mā!kharu n nē ǀgôana !gaeǂgāhe, ǀguis khami ī ǁgui!ā-I tsîn māhe tama mâpa xu tsî mâtidi nē ǀonde go hās tsînase. Ai!â ra !nurihes ge, ǂhanub maris nēti ī khoena !gaes dīǀgaub !nâ ra sîsenūhe xawe i ǀguis khami i ǂhaitsise xūna dīs ǀgau-e nē !gaedi !nâ a ǀkhaisa.

Ombudsmani tsî Khorixas ǁHûi!nâǂharis ǂKhamkhoen ǀHûs tsîn ge !hūǁî ǂnoaba-aob Tinashe Chibwanab xa gere ǂnûǁkhaebahe, ǂhanub Freddy Kadhilab hîa a ǂhanub ǂnoaba-aon dib xa gere ǂnûǁkhaebahe hîa.


2021-03-30  Maria Sheya

Share on social media