New Era Newspaper

Header ads
Icon Collap
...
Home / Japanni ǂhanub ge ǁkhāǁkhā!nā-omde go ǀkhae

Japanni ǂhanub ge ǁkhāǁkhā!nā-omde go ǀkhae

2021-03-23  Staff Reporter

Japanni ǂhanub ge ǁkhāǁkhā!nā-omde go ǀkhae
Top of a Page

Hilma Nakanduungile

 

EENHANA- Japanni ǂhanub ge ǁîb di Marisihuib ǂKhâ!nâs Khoesi ǁAwosasib Projekdi (GGP) dis !nâ-ū ǀgam ǀasa ǁawosa omkha ǁkhāǁkhā!nā-omde !khōǂgā hâkha om tsî go ǀkhae. 

Nē huib !nâ a !gâi!gâ kha ge David Shingob tsî Egambo !amǁaresa skolkha hîa Ohangwena ǀkharib !nâ mâ kha. 

ǁKhāsib nē ǁkhāǁkhā!nā-omdi dib ge N$1.9 miljuns ai mâ. Nē skolkha xab ge mâb hoaba haka ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî xūna sâu!nâs !nā-oms tsîna ge !khō!oa.

ǂOa ge wekheb Denstaxs aib ge nē ǁkhāǁkhā!nā-omdi ǁkhaeǁnâs ǁaxasib tawa gere !hoa, soab aib ge Japanni di !hūǂnûǁkhaeba-aob Namibiab !nâb, Hideaki Haradaba ge mî, ǁgau!nâs ǁîb !hūb di ǂhâǂhâsa !âgu di ǀguisa nē GGP projekdi !nâ-ū nî huiba māhese. 

Nēs kōse- ge Namibiab !nâ 46 skolga !hūb a ǂhabase nē GGP proxrammi !nâ-ū, ǁnā tsēb ge tsoatsoasa xu !gâi!gâ hâ, noxopan ǀnîna nē !gâi!gâb !nâ nî am!nâxase ǀaweǁguibahe hâse.”Skolǂgâ ra ǀgôana hoana ra !khōǂgā ǀgaub !nâ-ū ǂkhâ!nâs  ge hoan xa ǂoaǂamsa tsî ǁawosa !goaxa ǁaeba Namibiab ǀgôana a mā ǁkhā.

Tita ge ra ǂgom nē ǁawosa tsî ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoaǀoa ǁkhāǁkhā-omdi !nân nî ǀgôana !norasa, ǂuru, sâsa tsî ǁkhāǁkhāsens turaba ra mā ǂnamipeb hîa ǂnaumaisa blegu tamas ka i o ǁaerob ǀguiba nî hâ ǀgaub !nâ omsa tamagu !nâ ǁgau!nâsa !khō!oa tsî ǁîn ǁkhāǁkhāsendi !nâ !gâi ai!gûsa dīsa. 

Kaises ge ǁgau!nâsa ǂhanu tsî ǁawosa ǁkhāǁkhā!nā-omdi ǂgaoǀkhādi !auga hâ ǀgaugu !nâs nî dīhes kara oǀgôan khoesisa khôa tsî kurus ǂnamipeb ǀgaugu xas tsîna ǀgaisase ra tsâǀkhāhe,” tib ge Haradaba ge mî. 

ǁGau!nâs ministers, Anna Nghipondokas ǀons !nâ gere khomaihe gowaǀîs !nâs ge ǁîsa ǂgaoba xu hâ koasa Japanni ǂhanuba gere mā, ǀû tamaseb kurigu !oede Namibiab skolga ra huisa, nēsis ga skolga !gâi!gâi!nâs tamas ka i o ǀasa ǁkhāǁkhā!nā-omde oms ǀkhas kas hoasa. 

Ai!âs ge Namibiab ǂhabase hoa ǁgau!nâ-aona gangansa ge mā, ǀû tamasen ra ǁguiǂgāsen, mâsib ga mâti a ī xawe tsî !hūb ǀgôana !gâi !goaxa ǁaeba ǀaweǁguiba ǁîn ǁgau!nâdi !nâ-ū amaga.


2021-03-23  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page