New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kanime kuna parapo mukuzeresa sitata

Kanime kuna parapo mukuzeresa sitata

2023-01-19  Paheja Siririka

Kanime kuna parapo mukuzeresa sitata

Morwa sivaro sovatungimo mositata saVenduka, noveta nonongendeseso dahepa nado kukara dinakwata moyitji,mukurona govaporosi wositata Abraham Kanime katente asi vaporosi vendi ngesi tavakarugana momunene omu navapira kukatarerera notjotji dikagendagure mositata ano vatungimo vahepa kuparuka monaruwa. 

Kanime kageve nye pausupi asi awo ngapi vana liwapayikire omu navakaruganesa noveta dositata,omu navakakeverera asi kwato ogu nakagusa evhu pwamwene, nombaha ntani nobottle dahepa kurugana moomu yawapera, kunwa marovhu ndi yikorwesa pombunga, kudwara mudwaro gwahana kuziramo novili dokupaturura mavango gokunwina ntani novili dokupata mavango gangoso. Simpe katente asi navakatarera vanonagona vana kunwa yikorwesa unene mositata saVenduka. 

Ezereso lyangesi talikakarako mvhura nazinye. ‘’ Kareni muna yidiva asi ose wokutura veta mosirugana ngesi kuna kukayirugana nye makura yiyo tuna kuhundira kweni mututantere nkenye umbote muna kumona, unene kuteza mambo. Ose twahepa nye kuvarugana moomu yawapera vatjotji ava,’’ yimo ana kutanta Kanime apa kazimupulireko sayitunga zaNew Era. 

Omu tuna kuruganena kumwe novaporosi vaNamibia ntani varugani wokonodorongo vakara asi modoropa ezi, mvhura kuna karamu nye simwe somutaro, makura awo yiyo nye vana tokora kuruganena kumwe novakwawo, ano ava ava rugana monomberewa nawo tavapwaga vaka vatera vakwawo. Kukeverera nonzira simwe sina kara pelikwamo. 

Ose kuna kuhuyunga masingilira, kusinga ove kwanu marovhu, ntani kusinga opitakane norobot, kuruganesa funguna ove kuna kusinga, kusinga wahana kulimanga liva. Ntani natutura nye mosirugana kukwata ava vakara nounzoni wanare nye kapi vafuta. 

Awo kuna kurugana unene mononzira nadinye, nye kapi vana kusigako nonzira edi twadiva dadivikwa komahundi. Muna kara Hosea Kutako Independence avenue, Mandume Ndemufayo, Florence Nightingale, Robert Mugabe, ntani Western bypass.‘’ 

Ose natukatura yiruganeso yetu nayinye komavango ogo, muna hamene CCTV kameras. Musingi apa nayasika pevango gahepa kumona asi muporosipo eyi kuna kuyitantera morwa apa navakuhamata, wahakara onotetuka hawe. Vantu nkenye apa kuna kusivana asi vaporosi vaNamibia kuna kutoona vantu nkenye apa ava kara moyirugana. ‘’ 

Ame kuvhura nikandurepo nomukaro dovantu vamwe, ano nsene asi muporosi ndi muntu gokulikarera kuna kurwanesa muporosi ndi muporosi kuna kuhepa muntu ogo, ose oy okapi natukayitarerera. Ose yirugana eyi kwayilirongera, kurugana moomu zina kutanta veta. 

Vantu vahepa kulizuvha asi kuna kara mekeverero. Ano nsene asi koyili muna kumona asi muporosi kuna kumuninkiliramo hawe yireteni usimbu kwetu ose naturugana ko Yuma, yimo ngoso ana kuyahageka Abraham Kanime.

 –psiririka@nepc.com.na


2023-01-19  Paheja Siririka

Share on social media