New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Katengo katolopo katoloka taba yakutuba mandu

Katengo katolopo katoloka taba yakutuba mandu

2022-09-26  Albertina Nakale

Katengo katolopo katoloka taba yakutuba mandu

Katengo katolopo ya Katima Mulilo kabulela kuli kuwisiwa kwamandu liviki zepeli zefelile, nekutile bakeñisa kuzwelapili kuhana kwabayahi bane bayahile isi kumulao kufiwa maino kusili. 

Nihaike taba yakuba mandu nenyazizwe kibabañata hamoho cwalo ni baeteleli balipolitiki, katengo katolopo kaitwanela hala kulundula bayahi bakomponi ya Lwanyanda. Numwana waKhuta naketilwe kiKhuta Yepahami, kuli ayo peta musebezi wo, ili one ukalile kakutaleleza taelo yakhuta, kakufa bayahi mazazi alishumi. Kasamulaho akufela kwamazazi alishumi, bafiwa mazazi asishemo ane afelile la 7 Muimunene 2022, pili kuwisiwa kwamandu kusika ezahala.

Muyemeli walitaba zaliswanelo zabatu wakopano ya LPM Joyce Muzengua, naize taba yakulundula batu kakapelezo mwanaha Namibia kilika zemaswe zeo bayahi mwalitolopo batalimana ni zona. 

“Zeo litaha bakeñisa kuli tutengo twa tolopo tupalelwa kulela hande. Kutokwa kulela kutisa kuli taba yakulundula batu kakapelezo iate mwanaha,” nabulezi. Kono muyemeli watolopo ya Katima Mulilo Lister Shamalaza naize neba bile ni mikopano kuzwa silimo sa 2017 kutisa 2022 kulika kukupa bane bayahile isi kamulao kuli batute. Kono nekusika fumaneha
tatululo. 

Bayahi neba bulela kuli nebafilwe mubu kikhuta yasizo, kono lipatisiso zato fumana kuli mubu kiwakatengo katolopo. Kasilimo sa 2016 katengo katolopo neka kile kakena mwatumelelano ni Kayuni Investments (Green Valley) ni Shikuh Investment kuli kuyahiwe mandu. Kono mwahala 2016 ni 2017 batu bakala kuswala mubu isi kamulao, mi mubu omuñwi one uswaliwa noso filwe kale kwabayahi bamandu. Kasamulaho akupala kwamikopano ni bayahi, Kayuni kabayemeli bahae afumana taelo yakulundula bane bayahile isi kamulao mwamubu wahae. 

Shamalaza naize komponi ya Nova nebupilwe kuli bayahi batutisezwe kwateñi, mane Kayuni aneula masheleñi alikana N$79 000, ofesi ya Ngambela wanaha ne neuzi masheleñi alikana N$350 000 kuli sicaba sa Nova sihohelwe mezi. Bayahi babañwi kiha batutela kwa Nova, kono balishumi kabasilezi neba hanile. 

Shamalaza naize katengo kalika kukandeka niba 16 bane basiezi kuli baye kwa Nova, kono neba hanile mi sebakala kulekiseza babañwi mubu wamaino, kamaikuto akuli taelo yakhuta haina kutalelezwa. “Nombolo yakala kuhula kuzwamwa 16 kutaha mwa 50,” nekubulezi muyemeli.


2022-09-26  Albertina Nakale

Share on social media