New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Katima tavakarandesa noplot dina kara asi kapi vana kudiruganesa

Katima tavakarandesa noplot dina kara asi kapi vana kudiruganesa

2021-11-18  Aron Mushaukwa

Katima tavakarandesa noplot dina kara asi kapi vana kudiruganesa
Top of a Page

 Marythar Kambinda 

 Aron Mushaukwa

 

Katima mulilo ndango zegendeso zodoropa zaKatima mulilo kavagusire etokoro asi vahepa kurandesa evhu eli vageve kovantu nye dogoro ngesi kapi vana kuliruganesa likare asi lyokutunga mambo ndi asi lyongesefa morwa owo valipa kapio vana kuvhura kusikisamo nokonda edi vavapere evhu olyo. 

Eyi kava yitente posiruwo sosigongi sovakansela sauhambombali esi kasikarere modoropa sivike sina puko. 

Mukurona pamberewa zodoropa zina Raphael Liswaniso katente asi mavango gokutunga mambo ntani mavango gonongesefa kwagageve nye owo vagagwene kapi vana kugaruganesa vatungepo ndi asi varuganenepo nkenye eyi. 

‘’ Vamwe eyi varugana owo vagwana mavango ogo kwalizeresa tupu nye dogoro ngesi kapi vatungapo Yuma nampili yongandi. 

Vamwe nampili kukomba kapi vakombapo, makura evango ngoso valitjindja likare lyokuzugumina yihando morwa evhu olyo kwakara tupu lyahana asi kwakuliruganesa nomvhutra diononzi. Vamusinda nare vatameka kusiva mukaro gwangesi morwa yihando kuna kuza nye momambo gawo. Makura sirugana sokuzeresa satengura hena kondango zodoropa zitameke kuzersa’’ yimo ana kutanta CEO. 

Age kagwedeko asi awo vantu vangesi nkenye apa kuna kutjilisa nye vapunguli modoropa. Nokutanta asi ose kwato evhu, nye evhu polili eli vana kupira kuruganesa. 

Ose kuna kara novantu wovanzi momukunda vana hara evhu, nye ose kuna kuvatantera asi evhu kwato, nye ava nye veranda evhu awo kapi vana hara kutungapo, eyi yina kara asi kapi vana kusikisamo malizuvho.

 Munasipundi gegendeso John Ntemwa nage kageve ruguwo rwendi omu katente asi evhu eli vapa nokampani ntani vantu pomundinda gwawo ngesi kuna kara vahana kuliruganesa siruwo sosire ntani vamwe simpe kapi vana mana kufu evhu olyo vavapa. Ndango zovakansela nkenye apa kudiworokesa vantu ava. Nampili ngomu aava gwana marondoro, mavango gawo simpe kuna kara asi kwato yina kuhorokapo ntani kapi vagafutira. Vantu vangesi kuna vapoe nye dogoro 30 November 2021 vawize ano nsene kapi navawiza vakansela nayivatumangeda vaguse etokoro eli navagusa. Erondoro lyokuhulilira ngavalitura mosayitunga,’’ yimo ana kutanta Ntemwa. 

Ano etokoro limwe eli kavakere nalyo mosigongi asi nongesefa dina kara asi kapisi dopa veta vahepa kudipata.awo kuna yimono asi owo vapulisira vature tuckshops kwayitjindja nye yikare nombaha, eyi kapi navakayipulisira hena. 

Siruwo sooso, CEO, katente asi awo kavanyaterere kumwe noNHE vavatungire mambo gokusika ko 580 omu navakatunga hena mberewa zaNHE modoropa zina. 

‘’Ose pwanare, kuza koRundu, oku zakere mberewa zawo nye kutunda nye mwaJanuary 2022, NHE navakakara nomberewa modoropa zetu yimo ngoso vana kutanta vakansela.


2021-11-18  Aron Mushaukwa

Share on social media
Bottom of a page