New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kavango zoupumezuva kuna kuvatera vanafarama wokusika ko 300

Kavango zoupumezuva kuna kuvatera vanafarama wokusika ko 300

2023-09-21  John Muyamba

Kavango zoupumezuva kuna kuvatera vanafarama wokusika ko 300

Rundu- Kavango zoupumezuva kuzimona asi sikumba zokugava mboroto mosirongo saNamibia –ngesi kuna kara nye novanafarama wokusika ko 300 vana kutumbako, ava vana manamo asi vahepa kuvatera kelikwamo lyonondja mosirongo. 

Sinzi sovanandima gona ava kuna kuruganena pevango ndi pomavango gepangero aga vatura goyikunino momukunda. 

Nguuru gomukunda Bonifatius Wakudumo katumbwire nonkango edi moune una puko posiruwo nye oso sa agronomy ntani horticulture omu kavagaverere nonzapo silika kasikereko pevango lyaMashare lyounandima. ‘’ Mukunda gwaKavango kuna kara nye novanandima gona wokusika ko 300 sinzi sawo kwalihamesera nye unene kounandima gona wokulima ngwendi yikwahidi muna hamene epungu lyezera, matanga, mahangu, madamate ntani yinakamudesa nayimwe ngoso yimo ana kutanta Wakudumo. Mukunda simpe kuna kara hena asi nayimwe yomutaro yonondima omu epangero lyakara noyikunino. 

Momukunda nye gwaMukwe, gosihonena, kuna karamu Shadikongoro evango lyosikunino ntani Divundu Correctional Service nevango lyawo lyonondima, ano Shitemo age moNdonga Linena. Posiruwo nye oso, Uvungu-vungu evango lyosikunino kwakara moRundu Rural ngesi aso kuna kurugana kuruganesa mema aga aga tundu momukuro gwaKavango. ‘’ Mvhura ezi, kuna mono asi vana zangura nawa kuhetakanesa nomvhura ntatu edi dakapita. Mokonda nye zangesi, 17% kuna kumoneka asi epungu lyezera kuna kulizangura moNamibia, monomukunda edi daKavango mbali. 

Nampili asi noperesenta dokuhura op okapi nadiretapo Yuma momukunda, nye kuna yuka komaruha gomawa unene, yimo ngoso ana kutanta nguuru. Ame nina hafa unene, moomu nina kumulikida namuvenye apa. 

Eyi yina kara asi mukunda yinzi guna kara nago omu nina kuyimona ame. Nampili ngano kugava yirugana kovantu vetu, kuwapukurura muzangu hawe nguuru kuna hafa unene. Wakudumo simpe kagwedereko asi kugwedako muzangu uwa unene nsene asi natuvenye kuna kuruganena kumwe, kuruganena kumwe mokuwapukurura mukaro gonondja. 

‘’ Sikunino saMahare, kuna kulikida elituromo nomagano gomawa govanandima. Eyi kuna kumoneka nawa nawa asi yinke yokuvhura kurugana mokupungura monondima eyi yina kara asi kuna kwateremo eparu ntani kugwanenamno nsonso ezi vana kumona navenye ntani eparu lyopaunsitwe.’’ Yimo ana kutanta. jmuyambango@nepc.com.na  

 

Nondja ….Nguuru gomukunda Kavango zoupumezuva Bonifatius Wakudumo nomukurona agendesa sikunino saShadikongoro Joseph Mutero.  Photo: John Muyamba(Efano: John Muyamba)


2023-09-21  John Muyamba

Share on social media