New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Khā­khaedi tsoatsoas ge !narisarimāsa ûiba nî mā

!Khā­khaedi tsoatsoas ge !narisarimāsa ûiba nî mā

2021-03-23  Albertina Nakale

!Khā­khaedi tsoatsoas ge !narisarimāsa ûiba nî mā

!Narisarimas !Gaeǁares Namibiab (HAN) dis ge ra ǂgom, !gâi!gâxasib Covid-19 !khāǁaedi dis hîa !hū!nāsise tsî !auga!hūsise nî dīhes kara os nēsa hoa !hūbaisise !narisarimasa a oahā-ū ǁkhāsa. 

Hoa !hūbaib nē ǁōs xa ǁawoǁawosa tama ǂurusib, ǀhûhâsi hâǁ-areb tsî sâuǁkhāsib ǂōǂōsib mâsib !nâ !namiǂgāsa tsîb !narisarimas !âba nēpa kaise tsūse a tsâǀkhāsa, hotelde ǂganam, khoena sîsenga ǂoa!nâ tsî kaise supu tama. 

HANs di sîsenǂuira mâisas Gitta Paetzolds, ge ge mî, ǀnîkhami kō !gôab ǁkhana!oabadi tsî !narisarimas !âgu ge ǀnai ge ǂanǂan, !goaxa ǁaeb !nân !narisarima-aona xu !khāǁkhaesan a !khais ǁgauǁgausa a ǂhâbahe ǁkhāsa. 

“!Narisarimas tsî ǁîs !kharaga ǂnûiǂgādi tsîn di mûmâi!gâb ge nē !khāǁkhaedi proxramma ai hâ tsî ta ge HANs di ǀons !nâ, Namibiab  ǂhanub tsî ǁîb khoena hoa !gâi!gâba ra ǁkhoreba nē !khāǁaedi sîsenxa kais ǀkhāb ai,” tis ge ge mî. 

Namibiab !nās !aromab ge nē !khā-khaedi proxramma ǂoa ge wekheb Traitaxsa xu 19 !Hoaǂkhaib dis kōse ǁhûiǂuisa senterdi Erongob tsî ǀKhomas ǀkharikha didi tawa nî hâ. 

Nē ǀkharikha ge, !kharaga ǁaegu !nâ, ǁîkha ge kaise ǀgapi !gôagu Covid-19 ǂhīgudi diga Namibiab !nâ tani hâ ise ge ǂanǂuihe. 

Namibiab ge ǁîb di ǂguro !khāǁkhaesoǀôa-i Covid-19 di-i hîa Sinopharm ti ǀgui a ǂansa-i, Chinese ǂhanub xa ge ǀkhaehe-e ǂoa ge wekheb Denstaxs ai ge !khō!oa. 

Nē Sinopharm-i hîa 100 000 !khāǁkhaede !khōgā hâ -i ge Air Zimbabwe anikunis xa Hosea Kutako !Auga!hūsi Anikuniǂgās tawa ge hā-ūhe.

Paetzolds ra mîsa !oan ge !nāsa !gôab khoen hîa Namibiab !narisarimas !khaigu tawa ge hâ ina ge Namibiaǁî i (71%gu), hîa ǀō-aisa ǂnauǁnâsa ǂganǀgaugu ai nēsa gere dīna. 

Nē 71%gu !hūǁîn ge ǂoa ge kurib ǀkha i ra ǀgoweǀnōhe o, kaise a ǂkhîǂkhîsa. 

ǂOa ge kurib ǁkhā ǁaeb !nân ge 32%gu ǀguigu ge !hūǁî ise. !Gûkhoe hâ!khaigu ge nēsis ōse 17%gu Europab sari-aona go ūhâ i, ǂoa ge kurib !Khanǀgôab !nâb ge !gôaba 48%gu sari-aona ūhâ is khao!gâ. 

“!Gāsa a !khais ge noxopab ǀgaisa îganǀgeba !naridi ǂnamipe hâsa hîa ǁawosa tama ǀkharaǀkharasendi !naridi ǂnamipe ra hâdi hoa !hūbaisise di xa ra !aromahese,” tis ge gere mî.” 

O nēsi da a ǁaxa !narisarimas !âba ǁkhawa tsoatsoasa, o da ge nî ǂan ǁkhaubas ǀgaugu ǀgui !âs ǀguisa isa oresa nē mâsiba hōbas ǂnamipe.


2021-03-23  Albertina Nakale

Share on social media