New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂKhamkhoen ge ra ǂgaoǂgao!nâhe in !khāǁkhae kaisen … ǁgûn di mā-ams ge ǂhâbasa tama hâ 14 kurixan !aroma

ǂKhamkhoen ge ra ǂgaoǂgao!nâhe in !khāǁkhae kaisen … ǁgûn di mā-ams ge ǂhâbasa tama hâ 14 kurixan !aroma

2021-12-14  Paheja Siririka

ǂKhamkhoen ge ra ǂgaoǂgao!nâhe in !khāǁkhae kaisen … ǁgûn di mā-ams ge ǂhâbasa tama hâ 14 kurixan !aroma

Kaikhâi ra ǂkhamkhoen 14-17 kurin kōse hân ge corona ǂhīǁōs !aroma ǁgûn di mā-ams ose a !khāǁkhaehe ǁkhā. 

ǂUrusib ministeris ge ge ǂanǂan, 12-17 kōse hâ kurina ūhâ ǂkhamkhoen Pfizer !khā!khaesa a hō ǁkhāsa, ǁnāpan 12-13 kurin kōse hân ǀguina ǁgûn di mā-amsa ra ǂgaoǀkhāhese tsî 14-17 kōse hâna aitsama mîǁguiba ū tsî a !khāǁkhaehe ǁkhā hîa. 

Dana sîsenǂuira direkteri, ǂurusib ministeris dib, Ben Nangombeb ge ge mî, ǀgôan tsî kaikhái ra ǂkhamkhoen nē kurin !nâ hân ra ǂgaoǂgao!nâhesa in !khāǁkhae kaisen. 

“Nē !khāǁkhaes ge ǀgam !âga !nâ ra māhe, mâ !âb hoab 0.3 mililiterga !khōǂgā hâse. ǀGamǁî !khāǁkhaes ge 21 tsēde ǂguro !khāǁkhaes khao!gâ ra māhe,”tib ge ge mî. 

Hoa !Hūbnaisi ǂNûiǂgās (WHO) ge Pfizer soǀôa-e ǁî-i ǂâuǀoa hâ 12 kurina xu ǀgapise hâ kurin !aromasa ge aoǁgui. 

“Namibiab ge harase nē ǂhabase ôa!nâsa !khāǁkhaesa go ǁkhoreǁhare tsî ǁnās ǀkha go mîǁgui, !khāǁkhaesa a ūǁkhā ǀgôan tsî ǂkhamkhoen, 12-17 kurin kōse hân di !khāǁkhaesa khoraǂuisa,” tib ge Nangombeba ge ǀaro. 

Legal Assistance Centers di direkteri, Toni Hancoxi ge ge mî, Namibiab ǂhanugu !oagub nē go ūhe mîǁguiba a ǂhanu tsî i ǁnāpa ǀgui xū-i tsîna ǂhanu tamase !khōǂgāsa tama !khaisa.

15ǁî Dana!khais ǀGôan Kō!gâs tsî ǁKhaubas ǂHanumās 2015ǁî kurib dis ge ǀgôana ǁkhaubas dīǀgaugu hîa ǁîn ǂurusiba !khōǂgā hâgu ǁga !gōsase ra kō. Steven Bernardus Harageib hîa a One Economy Foundations (ONE) dib tsî ǁkhāti a ǀhûhâsi !oaba-aob ge ge mî, ǂkhamkhoen tsîn kaikhoen ǁkhān khami nē ǁōsa hōsa xu ǁaraǂuisa tama hâ, o-i ge a ǂhâǂhâsa ǁîn tsîn nî !khāǁkhaehesa. 

“ǂHabase da !hūb a ǂhabase nî !khāǁkhaehes kara, o da ge nē ǁōs di khoraǂuisensa a ǁkhae ǁkhā ī ǁkhā i as kōse,” tib ge ge mî. 

Harageib ge ge mî, ǁîn nē ǂnûiǂgāsa xu ra ūhâ ǂkhamkhoen ǀkha ǁgamǁaredi !nân ra !khāǁkhaehes di ǂhâǂhâsasib tsîna !hoaǂam tsî ǂkhamkhoena ǂgaoǂgao!nâsa. 

Nausas 14-17 kōse hâ ǀgôan tsî kaikhâi ra ǂkhamkhoena !khāǁkhaesa ūsa ǁîn !omǁae ǁgoe, xawen ǁgûna nē tamas ka i o nau ǀgaub ai ǁîna mîǁguiba ūs !nâ !â-e nî ǀhurusa, !augaba xun ǂnôa-ū ǂansa xu.  

ǁNā-amagab ge Harageiba ǁgûna ra ǂgan, aiben ǂhanu ǂansa coronas ǂnamipe nî ūhâ tsî ǀgôan âna !khāǁkhaesa ūsa nî ǂgaoǂgao!nâsa.


2021-12-14  Paheja Siririka

Share on social media