New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀKharisi mûǂamaora ge Angolab-Namiab !hūǀgorasa ǂhanusise ge ǀhui-am

ǀKharisi mûǂamaora ge Angolab-Namiab !hūǀgorasa ǂhanusise ge ǀhui-am

2022-02-08  John Muyamba

ǀKharisi mûǂamaora ge Angolab-Namiab !hūǀgorasa ǂhanusise ge ǀhui-am

KATWITWI – Angolab di Cuando Cubangob ǀkharisi mûǂamaob, Jose Martinsi ge ra mî, ǁaerob ǀgaiba ǂganams nē !hūǀgoras dis ge ǀaokhoen hîa nē ǀgam !hūkha ǁaegu ra hâmana kai ǁgoaǂuis ase ība tsî !gomma a tsâ kai !khaisa. 

Martini ge nēsa ǁnāpab ge ǂhanusi ǀhui-ams Angolab tsî Namibiab hâkha !hūǀgoras di ǁaxasiba Katwitwis tawa gere gowaǀî soab ai ge dī. 

Nēsin ge khoena tsî xūna !norasase nē !hūkha -aegu ǂoa ka ǂgâxa ǁkhā. 

“Namibiaǁîn tsî Angolaǁîn tsîn ge a khoe!gâgu, ǀgūguse ǁanhâ tsî hoa ǀgam !hūkha !nâ khoexakhioena ūhâ. ǁNā-amaga da ge nētsē nēpa hā mâ î ta ǁnāti ī ǁguiǂams nē ǀgam !hūkha di ǂhanukha xu go hās, nē Katwitwi !hūǀgorasa ǀhui-ams dis di ǁaxasiba dīǂuiga” tib ge Martina ǁnātsē ge mî. 

“Covid-19 ge ǀKhūǁkhâb 2020ǁî kurib dib !nâ a ǂherexas khao!gâs ge !hūǀgorade ǂganams mîǁguiba ge hâ, !aruǀî hâ ǂhīgude ǁkhaes !aroma, xawe kha ge nē ǀgam !hūkha di ǂhanukha garu-a ǁgamǁaredi !nâ hoaǁae ge hâ i tsî Covid-19 noxopa sada ǀkha nî hâs mûǂans go !gāsa o !hūǀgorasa ǀhui-ams mîǁguib kōse go hā,”tib ge ge mî. ǀKharisi mûǂamaob ge noxopa a mîs ge, ǂharugun tsîn nē !hūkha ǁaegu nî ai!gûsa tsîn !narisarima-aon tsîna hoa !hūkha nî sarisa, Covid-19 ǂurusib ǁgaraga ra !gôa!gâse. 

“Sada di ǂhanukha da ge gangansa nē ǀhui-ams !aroma nî mā. ǁKhāti da ge hoa !hūkha di ǀhûhâsigu tsîna ǁîn sîsenǁareb tsî !nū!nâxasib !aroma ra gangan. ǂUrusib ǁgaraga hoaǁae ǁnâuǀnam tsî saos tsîn hoana da ge ra !gôa!gâ,”tis ge Kavangob Huriǂoas ǀkharisi mûǂamaos, Sirkka Ausikusa ge mî. ǁÎs ge noxopa a mîs ge, !hūgorasa ǂganamsase mâs ge ǀhûhâsigu tsî ǀaokhoen tsî !gōsase !hūkha tsîna supuba tama hâ isa, hoa xūn tsî ûigu ge mâ amaga, ǁnā-amagas ge sada ǂhanukha da nē mâsiba ǀkhara kais !aroma ra gangansa. 

Ausikus ge ǀhûhâsigu nē !hūǀgoras xōǀkhā ǁgoega ge ǂgan, in !khāǁkhaede ū ǁîn tsî nau !hūǁxn ǂurusiba !khom!nâsa ǁkhaubas ase tsî ǁnān hîa !hūkha ǁaegu nî ǂoa ka ǂgâse in ge, aibe ǂurusib !khaigu tawa !hoasa nî ǂnau.


2022-02-08  John Muyamba

Share on social media