New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂKhoan ge ǀapas !garo!āǀkhariga ra ǂkhôadī

ǂKhoan ge ǀapas !garo!āǀkhariga ra ǂkhôadī

2023-05-02  Festus Hamalwa

ǂKhoan ge ǀapas !garo!āǀkhariga ra ǂkhôadī

ONGWEDIVAS – Onesis tsî Tsandis di ǁhûi!nâǂharira ǁanǂgāsaben ge ra !gaesen, ǁîn ǂkhoan ǀkha kai ǂkhîo!nâsiba ūhâsa, hoaǁaen ra omdi ân tsî !hanaga ǂkhôadī amaga. 

Onesis ǁhûi!nâǂharis di ǂgiǂgosi ǀawemā-aob, Festus Petrusi ra mîsa !oan ge ǁangāsabena toa tama !aob tsî ǁkhamasasib !nâ ûihâ, ǂkhoan harasase ǁîn ǀhûhâsigu !nâ ra hâma xui-ao. Nēsis kōseb !khō!oa hâ !nurigu ra mîsa !oab ge ǁîba haka ǂkhoan hîa Okahandes tsî Oshikondailongos hâra !garo!ā !âkha !nâ ra hâmâ. 

“ǂKhoan ge ǁanǂgāsaben ǁgâuǂnamigu, omdi tsî !hanagu tsîna ǂkhôadī hâ,” tib ge ǀawemā-aob Petruba ge mî. Petrub mîde ra !khō!gâseb ge, Tsandis ǁhûi!nâǂharis ǂgiǂgosi ǀawemā-aob, Junias Amunketeba ge mî, ǀgôan tsî kairakhoen tsîn !nāsa !aorosasib nē ǂkhoan xa ǁnāǂamhes dib !nâ hâsa, ǀhûhâsigu ân !nân ra !gûma hîa. !Gâi!gâ !khais ge nēsis kōse-i noxopa ǀgui ǁnāǂam-i tamas ka i o ǁō-e ǂkhoan xa !aromahe hâse !nurihe tama hâsa. Simon Shatikab, Okahonde !garo!ās di ǁanǂgāsabeb ge ge mî, ǂkhoan nēpa ra hâma tsî mahangu !hanaga ǂkhôadīsa,  tsamagan ra ôa hîa. Nē mâsib ǂnamipeb ge ǀgūǀkhāhe soab !nâb ge, ministeris ǂnamipeb !ûi!gâs dis di mîgowaba-aob, Romeo Muyundaba ge mî, ǂkhoan ǁnaetiba !oa ǀgui !khai-i ai hâhâ tama tsî !kharugaruse ra ûisa. 

“ǁÎn ge !kharugaru ûiba ūhâ, ǂûn tsî ǁgam-i tsîna ra ôase. Sida ge ǁawosasi-e ūhâ tama hâ ǁîn Etosha ǀGuru!hanaba xu ǂoahâ, ǁîn mâ!khai-i hoa-e xu a hā ǁkhā amaga,” tib ge Muyundaba ge mî. ǁÎb ge ǂgari-aona gere ǀawemā !hanaga ǁgâuǂnamis  ai ǂâisa nî ǂnûisa, ǂkhoan !hanagu xa ra ǂâiǂgaehe amaga. 

“!Nāsa !aubǀgurun hîa sada ǀguru!hanagu !nâ hân ge a ǁganǂûse. ǀKhurub ge ǁîna hân apa xu !gâi !û-aiga !oa ra ǁgariǂui tsî khoen !hanagu kōse sī-ū tsî nēs ǀkha !omgusa ǁîn tsî khoen ǁaegu a !aroma ǁkhā,” tib ge Muyundaba ra ǁgui!ā. ǁÎb ge ai!â a mîs ge, nausan ǁîna !aubǀgurun di duniǂoasa ǀoasase a ǁkhae ǁoa, xawen ǁkhabaǀgauga ūhâsa duniǂoa ran di !gôaga ǀorose ūhâs ase. “Sida ge ǀhûhâsigu khoena ra ǀkhoma
in ga tā !aubǀgurun ǀkha !omgudi !nâ a ǂgâ tsî aitsamaba xu orede ôasa, xawe ministerisa !oa !nae!khaide a !nurisa,” tib ge
ge ǀamǀam. 


2023-05-02  Festus Hamalwa

Share on social media