New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Khūb!naes tsēdi ai!â !khāǁkhaehes ge a ǂhâǂhâsa … !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon ge ra ǂganhe nēsa !khōdanasa

!Khūb!naes tsēdi ai!â !khāǁkhaehes ge a ǂhâǂhâsa … !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon ge ra ǂganhe nēsa !khōdanasa

2022-09-13  Paheja Siririka

!Khūb!naes tsēdi ai!â !khāǁkhaehes ge a ǂhâǂhâsa … !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon ge ra ǂganhe nēsa !khōdanasa

Namibiab ge !hūb ase 30.9%gu khoen ǀguina !khāǁkhae hâ, hoa !hūbaisi tsî !hū!nāsi mîǁguib 70%gu dib ǀkha i kara ǀgoweǀnōheo. Namibiab di ǁkhoreb ge 1 779 271 khoena !khāǁkhaesa xaweb ge Namibiaba nēsis kōse 550 317 khoen ǀguina Covid-19 !oagu !khāǁkhae hâ. Nēb ge ǀgaub !nakaǂnôa ministers ǂurusib dis, Utjiua Muinjangues gere tsâba, Eenhanas !nâs ge !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon ǀkha ūhâ i ǂnûs hîa mâtin ǀhûǁarebese ǀawedi ǀkha nî ǂoaxa, in nē mâsib ǁanǂgāsaben kaise ǂkhawusase tsî ǀoro !gôagu !nâ Covid-19 !khāǁkhaede ra khâimabas ǂnamipe ǁgamǁare. 

“ Kaisen khoena nē ǀkharigu !nâ ǂgui !gôab !nâ ǁanhâ tsî hâǁareb !nâs tsîna ti ra hâ, amaga i ge kaise a ǂhâbasa !khāǁkhae kaisensa, î da ai!â a hā ǁkhā ǀasa ǂhīgude ǁkhauba ǁkhā. ǁNā-amaga i ge a ǂhâǂhâsa ǂgaeǂgui-aon tsî ǂaiǀkhāǀhowesen ǁaekorobe ǀhûhâsigu ǁanina nē !nani ǀkharigu !nâ ǂgaoǂgao!nâ !khaisa Covid-19 !oagu !khāǁkhae kaisensa, nēs ǀkha ǀgui da kai tsēdi ǁaeb hîa da ǁnaetisase ǀasa ǂhīgude ra hō!â!nâb !nâ nî ǁkhaubasen ǁkhā amaga. Buruxa ǂause ra ai!gû !khāǁkhaedi, Oshanab, Omusatib, Oshikotob, Ohangwenab, Erongob tsî Zambezi ǀkharigu !nâ ǂâi!nâǁguisa !gôagu !nakab ge ǂâiǂhansens ase ī,” tis ge Muinjanguesa nē ǁhao-aona ge mîba.

 ǁÎs ge a mîs ge, nē !nani ǀkharigu ǀhûǁarebese 877 199 khoen tamas ka i o 49%gu ǀguigu ǁanǂgāsabena !khāǁkhae hâsa. Muinjangues ge noxopa ge mî “Mâsib nē da hâ!nâb ge ǁkhōǁkhōsa ǁōs hîa hâǁareb !nâ-ū ra ǂhīguhes diba, ǁnā-amagas ge ǀgapi !gôab !nâ da ǁkhaubasen hâse nî hâsa a ǁgariǁgarisa, Hoa !Hūbaisi ǂUrusib !Nans (WHO) di ǁgūbas Covid-19 !oagu !khāǁkhaesen tsî nēs !nâ-ū ǁōga ǁkhae, ǁkhōǁkhōsase ǀaesens tsî sâuǁkhāsiba khôa!āsa ǁkhaubas disa sī!nâsa. 

!Nakaǂnôa ministers ge ge mî, Namibiab !nân khoena Covid-19 !khāǁkhaede !norasase ge ū tsî hâǁkhā tsâsin !oagu gere ǂurusib ǀkhāba xu gere !harahesa, xaweb nē !gôaba noxopa kaise a ǀoro !khaisa. Khoen hîa ge Covid-19 xa !aromahe hâse ûiga a ǂoa!nân xan ge 90%gu xa !nāsa !gôab dina !khāǁkhaehe tama ge hâ i. Ohangwena ǀkharisimûǂamaob, Walde Ndevashiyab ge ǁkhaukhâisa !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon ai ge dī,  ǁîn ǂhanuba ra ǂnû-khaeba ǂgaeǂgui-aon ase ǀhûhâsiga !khāǁkhaehes ǂnamipe ǂgaoǂgao!nâs ǀkha nî ai!gûsa. 


2022-09-13  Paheja Siririka

Share on social media