New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀKhurub ge !haese ra khao-oa Kuneneb !nâ

ǀKhurub ge !haese ra khao-oa Kuneneb !nâ

2022-01-11  Aletta Shikololo

ǀKhurub ge !haese ra khao-oa Kuneneb !nâ

ǀOrodomma hû kurigu ǁaebab ge Kunene ǀkhariba ǁkhōǁkhōsa ǀkhurumâsiba hō!â hâ tsîn ge ǂgari-aona nēs xa 

kaise ra ǂâiǂhansen. “Nē ǁkhoaxa tama mâsib ge ǀam-e hō tama hâ, tsî kurikorobe ob ra ǁgai o ra ǁgaiǂnû. Sid age ûitsamaxūna tsēkorobe ra ǂoa!nâ tamas ka i o hoan xa ge ǁōxūhetoa. 

Tsîb hana ǀnanuba ǀgūǁae nî ǀapitsoatsoa tama is kara, ob ge !nōba sida ǀkha go ǁgoe,” tib ge Khorixas ǀkharib di ǂgari-aob Salmon Mckenzyba ge mî. 

Nē ǂgari-aob ge New Eraba ge mîba 2019ǁî kuriba xun !kharaga ǂgari-aona ǂauna !gôab ûitsamaxūn, !gōsase pirina ǀkhurub xa ra !aromahese ge ǂoa!nâsa. 

ǁNā ǂgari-aon hîa noxopa kai ǂoa!nâsa !âs tsî ǁgâs xa ra !aromahese ǁîn ûitsamaxūn ǀkha hō!â taman ge, ǀnanub mâsib nî ǀkhara tama is kara, o ǂoa!nâsa !âubasen ǁkhā. 

Mckenzyb gere mîsa !oan ge ǂgui dītsâ gere ǂgari-aona ǂgariba ǁnāxū tsî kai!ādi ǁga ge doebē, ǀasa ûiga tsoatsoas ase. 

!Naniǀaus ǁhûi!nâǂharis di ǂgari-aob, Amon Kapib hîa a Otjokavari !garo!ās dib ge ge mî, nē ǀkhurub mâsib ge ǁîba a ǁgarisa, ûitsamaxūn âba ǀkhariba xu doebē-ūsa. 

“!û-aib ge ǀkhais ǀkhāsa i tsî da ge ǂhanub ra mā ǀgân tsî ǂûxūn ai ǀgui ra !gâbasen. ǀKharib ge kaise a ǂnâsa tsî ǀnî tsaugu ge ǁkhawa kō!gâhesa ǂhâba hâ, tib ge Kapiba ge ǀaro. Kuneneb !nâgu ǁîga ǀgaisase tsâǀkhāhe hâ !âdi ge Opuwos ǂganagab, Opuwos !garo!ādi, Epupas, Khorixas tsî !Naniǀaus hâna. ǂOa ge kurib !nâb ge Kuneneb di ǀkharisi mûǂamaob, Marius Sheyaba !nansa ge !amǁare hîa nē !âgu !nâb ǀkhuruba mâs kōse sīhâ tsî sîsenǂuib mâtikōse a kais tsîna nî ôa!nâse. 

Nēsab ge ǁîba dana !ereamsa tani hâ berodi, ministeridi, !kharaga ǂnûiǂgādi tsî !âǀhuru-aon ǀkha !hûǁaresase ge dī. 

ǁGam-i mâsiba kō!gâs aseb ge ǂhanuba N$21 miljunsa ge mā tsî ǁîsa xun ge 16 tsauga khaohe, 19 ǁgamamde mâihe tsî 18 tsauga ge !gâi!gâi!nâhe. Kuneneb ǀKharisi ǀAwemā!nans ǂhaitsi mîgowaba-aos, Tulimekondjo Pandenis ge New Eraba ge mîba, nausab ǀkhurub mâsiba ra khao-oa, xawen ûitsamaxūn ǂûna ǀgaisase a tsâǀkhāsa ǂkhawusa ǀhûhâsigu di ǂgari-aona mās ǀkha ra ai!gûsa. 

ǁNā !nurib hîas ge ǀkharisi mûǂamaob ge !amǁaresa !nansa a māǂuib !nâ i ge ra !nurihe ǂauna ǂgari-aon ge kai !ādi tamas ka i o !gâi !û-aigu hâ !âga oa a doebēsa tsî di ǂgui omde ǀkhai!nâse mâsa nē !nans ge sari hâ i !âgu !nâ. 


2022-01-11  Aletta Shikololo

Share on social media