New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀKhurub ge sîsenǂuiba ūhâ …ǂgari-aon ge 200kilometerga ûitsamaxūna sâus !aroma doeǂoa hâ

ǀKhurub ge sîsenǂuiba ūhâ …ǂgari-aon ge 200kilometerga ûitsamaxūna sâus !aroma doeǂoa hâ

2021-03-09  Nuusita Ashipala

ǀKhurub ge sîsenǂuiba ūhâ …ǂgari-aon ge 200kilometerga ûitsamaxūna sâus !aroma doeǂoa hâ

OPUWOS -Ai!gû ra ǀkhurub mâsib Kunene ǀkharib !nâb ge Opuwos ǂgari-aona ge ǁgari in ǁaupexa 200 kilometerga doeǂoa tsî ûitsamaxūn âna nē ǀkhurub mâsib !nâ ǁōsa xu sâu ǁkhā. ǂGari-aon ge nē ǁkhōǁkhōsa ǀkhurub xa !aromahe hâse ǁîn ǁnaetisa ǁanaide xu ra doeǂoa in ǁîn ǂhunuman tsî ûitsamaxūna ǁōǂoasa xu sâu ǁkhā, ǁnāpan ge ûitsamaxūna ǀguiǀguibes !nâ !âs xa a ǁōtsoatsoas khao!gâ. ǁÎn di does ge ǁkhāti ǁgoaǂuio!nâse !gûǁnâ tama ge i, pirin ân daob !nâ ge ǁō tsî kaidisidi !nâ hâna nēsin ge a ǁanǂnûpa a ǁō hîa. Nē ǂgari-aon ge ra mî, !hau!hausase-i daogu-am!gâgu ai a  !gorasasa. ǁÎn ge pirin âna Nam Waters di ǁkhaeba xu ra ǂâ ǁgam-e ra āsi.

ǀGamsa ge i Wunstaxtsē-i ai di ge ǀnî ǁgûdi tsî ǀgôaron tsîna haidi !nakasoma!khai-e ra ôase gere mûhe, ǁnāpan nauna nē ǀgaisa sores !nâ ǂnaumain hâ omrosi !nâ ge hâ ise. ǀNî ǀgôan ge !homgu ǀgapise ǁnā ûi!gauhâ ûitsamaxūna !ûre-ūs ǀkha ge ǁaxa , ǁgûn ge tarin go sarihā !khaisasa gere kūse ǀnîsin go hui!khoeǁnâǀkhāhe, !gōsase ǂûn ǀkhas di !âubasens ǀkhase. 

ǀNî -gûn ge nē gūreǀkhai ǀgôan âna ǂhanuba xun ge huib ase a !khō!oa mai-e sâibas ǀkha ge ǀhawe i. ǂGari-aon ge ǁgam-i tenks tsîna ǂhanuba xu ge !khō!oa tsî ǁnās ǀkha ǁgam-e ge ūhâ i. Tjaueza Tjiningiras hîa koro ǀgôan di îs tsî !nani-ǁî-e a ǀgamǀkhās ge ǂhôare-ao-e gere mîba, -îs kai !aob !nâ hâsa ǀgôan âs tsîn !âs xa a ǁō ǁkhā amaga, ǂûn nî xū-I a ǀkhai amaga. 

“Nē ǀkhurub mâsib ge hoagu a a ǁkhōǁkhōsa. ǂOa ge kurib ge îbe ī i, ti da ge ǂâi hâ i sida goman ge ǁōtoa o, xaweb ge nē kuriba hoagu xa îbe ī tsî pirin âda tsîna ǀguiǀguibes !nâ ra ūtoa,” tis ge Tjiningiras hîa Okondjombosa xu !hui hâsa ge mî. ǁÎn omaris ge ǂoa ge kurib !nâ ūhâ i 200 pirina xun ge nēsi 40 ǀguina ûi!gau hâ. !Gāsasibab gere New Erab ǂhôare-ao-i xa nē mâsib ǂnamipe ǂgaoǀkhā-aihe soab aib ge Opuwos Kai!ā ǁHûi!nâǂharis di ǀawemā-aob, Ueutjerevi Ngunaiheba ge mî, ǁnāǂgari-aon hîa ge Opuwosa xu a doeǂoan ge ǂhanub ǀkhāba ǂGuro Ministers Berosa(OPM) xu ǁgam-i tenks tsî ǂûn ǀkha a hui!nâhesa. 


2021-03-09  Nuusita Ashipala

Share on social media