New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Klein Aub Skoli ge ǀgôana ra ǁkhauǂui

Klein Aub Skoli ge ǀgôana ra ǁkhauǂui

2023-02-21  Correspondent

Klein Aub Skoli ge ǀgôana ra ǁkhauǂui

Lorato Khobetsi

 

Studentn hîa !omn ǀkha aitsama xūna kurus !nâ ra ǂkhāǁkhāsenn ge ǂans tsî ǁkhāsiga turaban ū!nâ hâ !âgu !nâ noxopan ǁkhāǁkhāǂuisentoa tsî ǂan!gâs ǂhawega !khō!oa tama hîa ǀnai ra hōbasen, hîa ǁîn sîsenna !nâ si ai!hūba ra ǁam kai nise. 

Llywelyn Maritshaneb nē skoli tawa a ǁgau!nâ-aob ge ǁnā ǂgomǀgaub hîa !omn ǀkha xūna dīs ǁgau!nâsa ra !khō!oa ǀgôan ga-ai tama ti ra mîba ra !haraxū tsî ǀgomǀgom!gao, nē ǀgôan egas !aroma ǀnai ra aihomihe !khaisa.

“Sada ǁaegu hâ ǂnaoǂnûiǀkhās ge nē skoli a ǂkhawusa ǀgôan disa. !Omn ǀkha xūna kurus ǁkhāǁkhāsens !âba ra ǁhûi ǀgôan ge ǁnâu!āb !nân !nubu o nēsa dī tama hâ, xawe aitsama nautse supuse si ûibasens !gâi!gâba nēpa-ū ra sī!nâ,” tib ge ge mî. 

Klein Aub Skoli ge a ǁnā ǀgam texnise skolkha Hardap ǀkharib !nâ hâkha di ǀgui hîa !omkurus ǁkhāǁkhā!khōǂgāba ra saokha. 

Nē skoli ge ǀgam !âkha !nâ ra !khoe, ǂgurob ge xrat korosa xu xrat hûs kōse hâ ǁgau!nâsa !khōǂgā hâ, nau !âb ǀgam kurikha !khōǂgā hâ !omkurus ǁkhāǁkhā!âgu, aiǁgause ǂûna aiǂhomis, ǀurina !amǁares, omǂnuwis, beros !nâ sîsens tsî !naokurus tsîna. 

Hāǀaro raseb ge skola, hoa ǂgaoǀkhāsa xūna !khōǂgā hâ komiper-!nā-oms hîa Standard Banks xa Japanni di ǂHanub ǀkha ǀhûǁare hâse marisise  ge mâ!gâhesa ūhâ. 

Skoli nēb ge 140 ǀgôan ǀkha ǂnôa. Maritshaneb ge ǂkham tareǀgôade ǂgaoǂgao!nâ tsî gere ǁkhauǂui nē skoli tawa hā ǁkhāǁkhāsensa. 

ǁKhātib ge ǁgûn tsî mâba-aon nē ǀkharib dina gere ǁkhauǂui ǀgôan âna nē skoli tawa hā xoaǂgāsa. 

“Sida di ǁkhoreb ge tareǀgôadi !gôaba nē skoli tawa ūkhâisa tsî ǁnā-amaga !omkurus a aorekhoegu di xū ti hâ mî-aina ra !haraxu, ǁîn ǂhanu tama hâ amaga,” tib ge gere ǁgui!ā.


2023-02-21  Correspondent

Share on social media