New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kombats ge a ǂhanub di - ǂgiǂgosi ǀawemā-aob

Kombats ge a ǂhanub di - ǂgiǂgosi ǀawemā-aob

2022-10-04  Albertina Nakale

Kombats ge a ǂhanub di - ǂgiǂgosi ǀawemā-aob

KOMBATS – Otavis di ǂgiǂgosi ǀawemā-aob, George !Garab ge ǁnāti ī !hoa-ain hîa Kombats ǀgurihâ khoe-i xa a ǀhonkhoe-aihe tsî ǂhanub ǀkha !gaeǁare-e ūhâ tama ti ra mîna ra ǂharaxu, ǁnāpa-i ǀgau-e a ǀkhai ǀgurimâ khoe-i nē !garo!āsa ǁama tsî nî ǀhonkhoe kaisa amaga. New Erab ǂhôare-ao-i ǀkhab ge ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i !nâb ge nē ǂgiǂgosi ǀawemā-aob hîa Kombats !ereamsa tani hâba ge mî, mûmûsases tari-i a ǀhonkhoe nē !garo!ās di-e !khais ǂnamipe ǀhomaǂâisa hâ tsî kaise !haese ǀguis khami ī îganǀge-i tsîn ose nî !gā!gāhesa. “Kombats ge 2006ǁî kurib !nâ !garo!ās ase ge !gara!āhe, tsî ǁnās ge toasa. Kombats ge ǂhanub xa a ǀhonkhoe-aihe tsî ǁnā-i ge noxopa nî !hoaǂharuguhese i xū tama-e. Aiǁgause-i khoe-e omsa Otavis !nâ nî ǁamas kara, os nēsa ra ǂâibasen ǁî-i Otavis di ǀhonkhoesis !nâ a !â  ti? Tātsē ti ī tide. !Garab ra mîsa !oas ge Kombats di berosa ǀoasase ǁîs sîsenxasigu ǀkha ra ai!gû, tsîs ge nēsa ra ǂâibasen ǀkhara khoe-i ǂhâbasa ǀhûhâsib !oabade mā tamas ka i o !oabadi !aroma ra !khō!oahe marina !khō!oa tama hâsa, Kombats beros hîa ǀkharisi ǀawemā!nansa ra ǂnûǁkhaebasa xu tamas kara io. Nē !garo!ās ǀhonkhoesis di !gāsao!nâsib ǂnamipes ge !Nakaǂnôa ministers Kai!ā tsî !Garo!ā Omkhâisens ministeris dis, Nathalia ǀGôagosesa 2021ǁî kurib !nâ ǁîs di ǂkhîo!nâsiba Otjozondjupa ǀkharib mâisan tsî ǂgiǂgosi ǂgaeǂgui-aon !oagu ge gowaǂui, ǀgamǂgerexa ǀhonkhoesis Kombats dis ǂnamipe. “Hana-i khoe-e nî hâ hîa !oabadi !aroma hâ mātare maride ǁanǂgāsabena xu ra ǀhaoǀhaobasen-e, os ge nēsa mā-ams ose ra dīhe, tsîn ge lkhoen hîa nē ǂhanuo!nâ mâsib xa tsâǀkhāhe hâna !naua!noexase Kombats berosa nî sari, îb nē mâsiba oresa hōbahe, Kombats a ǂhanub ti amaga,” tib ge !Garaba gere ǀgonǀgon!gao. Ministeris kai!ā tsî !garo!ā omkhâisens dis ge Otjozondjupa ǀKharisi ǀAwemā!nansa ge ǂâiǂâi!nâ, în ǂhâbasa huisenxūna Kombats ǁga ǂhā tsî ôa-am nē !garo!ās ǀoasase nî sîsenxasa. Nēsi hâ ǀaweǁguib !oagus ge dana mûǂamra mâisasa !nona tsēdi, ǂgaiǀons ai Mantaxs, Denstaxs tsî Fraitaxs hâdi ǀguide wekheb !nâ Kombats beros tawa a sîsenxa tsîs ge Wunstaxs tsî Donertaxs hâra Coblenz tawa ra sîsen. !Garab ge ra mî, Kombats di sîsensoas ge ǀnai a !khō!gâhe tsî ǂanǂanhes ǀguisa nî hî ǂganamsendi !aromasa tsîb ge ǀhûhâsib ǁanin hîa ǂgaoǀkhāsa ǁkhāǁkhāsende ūhâna ra ǁgoaǂui, in ǁaeb kara ǁhā o, ǂganamsende dī.  


2022-10-04  Albertina Nakale

Share on social media