New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Koper daran !naris ge ǀawa!namn ǂâiǂhansens ase ī

Koper daran !naris ge ǀawa!namn ǂâiǂhansens ase ī

2022-03-15  Aletta Shikololo

Koper daran !naris ge ǀawa!namn ǂâiǂhansens ase ī

Koper-i ǂganǀgaub di ai!gû rase ǂharos hâ hîab !narib nē daran diba a ǀgaisa !khais ge ǂharugub ǁnâu-tsî-!hoaǂharugus !âb diba ra !khom!nâ. ǀAwa!namn ge a ǁaxa ǁîn ôa!nâdi ǀkha nēti ī !narib !nâ ra ǀhapimāsen khoena !khōsis !nâ ū tsî nē ǁkhoaxa tama mâsiba ǀamǀams ǁkhoreba dīǀoaǀoas ǀkha. .ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn ge a ǂans ge khoraǂuisen ra !narib koper dran dib ai!gûsa, !gōsase Wanahedas tsî Otjomuise ǁanǁguikha ǀAeǁgams dikha !nâ. Koper-i ǁamaxūs ǂhâsib ge nēsi ǀgaisase ǁanǁguigu !nâ go ǂapaǂoa, ǁî-i hîa Chinab, South Koreab tsî Malaysiab !nâ ‘ǀgâsa khoeb !huniǀurib’ ti a ǂansa-e. Koper-I !narib ge nausa gaxu ǁae-e ǂâiǂhansens ase i tsî !aoba ūhâ, !gōsase ǁnâu-tsî-!hoaǂharugus !oabadi, ǂnuwisîsengu, !nari!oabadi tsî noxopa ǀnîn !aroma. Nē kurib tsoatsoas aib ge Telecom Namibias Danasîsenǂuira Mâisab (CEO), Stanley Shanapindaba ǁîb ǂâiǂhansens koper-i !narib ǂnamipe gere gowaǂui. “Telecoms ge ǀgapi !gôab !nae!khaidi nēti i koper daran !narib dide ge !nuri, mî gerese nē khākhoen nē ǂnûiǂgās ai!gûsa !khom!nâs ǀkha a ǁaxasa. Nē mâsib !nâ-ū a !gāsa !khais ge !nari-aon koper daran din tsî ǂkhôaba nē darana ǁaras ǀkha nau hâ sîsenūxūn Telecoms din ai ra dīn, ǁnâuǂharugus !oabade ra ǁara tsî !aromasa Telecom Namibias ǁkhawa marisa ūǂui tsî ǂkhôadīhe go !âga miljundi kōse ra sī maris ǀkha !gâi!gâis ǀkha ǀgui ra ǁaxa tsî !oaba-aon di ǁkhoregu ai !aruǀî dīǀoaǀoa tama ra isa. Investing News Networks (INN) di !nurigu !oagub ge koper-i ǂganǀgauba ǁîb hoan xa a ǀgapi ǂganǀgaub hîa US$10 700 ǀgui ton-i ai ra ǂganse ǀnai ǂoa ge kurib di ǀgamǁî !âb !nâ ge sī!nâ. New Erab ge ǀAeǁgams ǀAwa!namn superintendent, Johannes Emvulab ǀkha ūhâ i ǁgamǁares !nâb ge ǁîba a mîs ge, !nari-aon ra nē darana khaoǂui, ǂhuwi tsî ǀurina ra ǁamaxū !khaigu tawa ǁamaxūsa. Nē !narib !nâ ra !gāsa !khais ge, khoen hîa ǂansa ūhân tsî mâtib nē daraba ûitsamaseb hâse nî !nariǁnâhe khoe-i ǂkhôadīhe tamase hâ mâsib !nâ ra ī kain, ǀgaisase nē !narib !gâb ai ǂnôasa. Mā-ams ose nēti ī ǀurixūna daob aiga xu ǀhaohao tsî ǁamaxūs ǀkha ǁaxa ǂharugu-aon ge ra ǂganhe, in nēsa ǀû, ǀhûhâsugu nēs !naka kaise ra tsû ǂhâbasa !oabaden hō tama ra i amaga tsî !hūb sâuǁkhāsib tsîna ra !hâumai xui-ao. Emvulab ge ge mî, ǁîn ge !nona khoega !khōsis !nâ N$160 000 ǁkhāsiba ūhâ !narisa PVC daran ǀkha !gaeǁaresa ūhâse a ūsa.


2022-03-15  Aletta Shikololo

Share on social media