New Era Newspaper

MTC Shares
Icon Collap
...
Home / Kuneneb ge 51 000 khoena ǀKhūǂkhâb kōse nî !khāǁkhae

Kuneneb ge 51 000 khoena ǀKhūǂkhâb kōse nî !khāǁkhae

2021-09-14  Staff Reporter

Kuneneb ge 51 000 khoena ǀKhūǂkhâb kōse nî !khāǁkhae
Top of a Page

Julia Kamarenga

 

Omaheke ǀkharib hîa ge ǀgaisase nē kurib Gamaǀaeb !nâ coronas xa tsâǀkhāhe hâ ib ge ra mî, ǁîn ǁaupexa 51 000 khoena !goaxa kurib ǀKhūǁkhâb ǀams ai nî !khāǁkhae hâsa. Nausab, nē ǀkharib ǂurusib direkteri Jeremiah Shikuloba ge mî, nēsis kōsen Omahekeb !nâ ǁaupexa 5 000 khoen ǀguina ǀoasase a !khāǁkhaesa !khaisa. Omahekeb ǀkharisi mûǂamaob Pio Nganateb, ge ǀkharisi hirihiri!nâs ǂNāǂui Covid-19 Namibiaba  di ra ǀonǂgaihesab, ge ǀgūǁae ǂhanusise gere ǂanǂan soab ai, ǂgaikhâisa hoa ǂgiǂgosi mâisan ai ge dī,  in nē !ēsa sîsenū tsî ǂgiǂgodi ǁhûidi !nân ra dīs ǁkhās khami ǂhabase khoena hōhō!nâ, Covid-19 !khāǁkhaes ǂnamipe. “Nē !nāsa da ge ǁhûi!gû tama hâ xawe da ge ûiga sâus !aroma ra khâi; ǁnā-amaga da ge omsa xu oms ǁga, !garo!āsa xu !garo!ās ǁga nî sī î da hoa khoena !khāǁkhaes kōse sī-ū ǁkhā,” tib ge Nganateba ge mî. ǀKharisi mûǂamaob ge ǁîb di ǂâiǂhansensa gere gowaǂui mâtin khoena ǀaedī-aon !nâ nē ǁōs !oagu ǂgaus !aroma ra ǂgom!gâsa, xawen ge ǁkhā ǀaedī-aona ǁnāti ī !khāǁkhaes nē ǁōsa ǁkhaubas tsî ûiga sâus !aroman ǁîna ra mās ǂnamipe ǂgom!gâ ni tama hâ !khaisa. Nganateb beros ge ǀgūǁae ǁnāti ī proxrammi khoena, !gōsase Omitaras !nâ tsî ǁnās khao!gâ hoa ǀkharisi ǁhûi!nâǂharidi !nâ ǁkhawa !âubasensa Covid-19 mâsib ǁaeb !nâ khuis ǂnamipe ǂhanusise nî tsoatsoa. Ministeri ǂAns tsî ǁNâuǂharugus Texnoloxib dib, Peya Mushelengab ge ǁhao-aona gere hōhō!nâ, hoarahus di ǀgaub tsî ǂâuǀoahâse nē !khams Covid-19 ǂnamipe hâsa nî huis dib ge, !khāǁkhae kaisens !nâ-ū ǀguisa. Nē ǂgaoǂgao!nâs ǂhaitsi ǂanǂans ge ǂhanusise ǂGuro Ministers Saara Kuugongelwa-Amadhilas xa Aoǁkhumuǁkhâb !nâ ge ǀhui-amhe, tsî !uru ǁgūbas âsa !hūǁîn ga hoatsama !khāǁkhaehe tsî nēs !nâ-ū sorosi ǁkhaubas ǀgaiga omkhâi tsî nē ǁōsa !khō!khai-e māsa a ǁarasa. ǁNāpab khoena !khāǁkhaes !aroma gere ǂgaikhâi soab aib ge Mushelengaba, !gâi sîsenǂuib !khāǁkhaehes !hūb sâuǁkhāsib ai nî ūhâb ǂnamipes tsîna gere mî!āba. ǁÎb ge noxopa a mîs ge, ǀnî khoen ama tama ǂhôan hîan ra ǁnâun ai !khōbasen tsî ǁnās !aroma !khāǁkhaehe ǂgao tama hâsa. ǁÎb ge ǁkhāǁkhāǂuisa tama ǀae!khōs !nâ  khoen, xawe !nāsase ama tama ǂhôana ra māǂuin tsî ǂhôare-aona gere !khâikhom in ǁaesan ra !gamǂui xuige nēsa xu ū-oasen.


2021-09-14  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page