New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kupira kutura nzira moyirugana nayininkisa vapire kudika sure

Kupira kutura nzira moyirugana nayininkisa vapire kudika sure

2022-02-24  John Muyamba

Kupira kutura nzira moyirugana nayininkisa vapire kudika sure

SATOTWA - Minitera goyirugana nougendero John Mutorwa kuna manapo asi yirugana yokutura nzira zokuza kosure zaSatotwa kapisi pakare asi kapi vana kuzirugana morwa kapi kuna kara nzira zokukasika posure ozo. 

Epangero lyosirongo saChina sagava nare yimaliwa yoprojeka ozo.

Makura awo yipo nye vana kupura epangero lyaNamibia asi vahepa nye kutrurapo nzira ezi nazininkisa wokutunga vagende,mo vakasikise yininke yawo yokutungisa. 

Mutorwa katente asi erugano nzira ezi vahepa kuzirugana kupitira melikwamo lyosilinga ezi vaturapo zomunkama. 

Epangero lyaChina, kupitira moekonomi ntyani mounkurungu, vanyaterere naNamibia mo 2018, kwatanta asi awo navatunga mavango gokurara vana sure, ntani nosure nomambo gokurara vamitili posure zaSatotwa moMankumpi, Kavango zoutokero ntani Simanya moMpungu constituency. Kutunga nosure edi kiuna kudigazarera asi tadikatameka mokwedi kwaKudumogona mvhura zeezi. ‘’ Ame kwagwene funguna zina kutunda kwakansela nokutangterange asi vaChina ntani womberewa zokutura magano gekuliko lyosirongo vana wiza komukunda gwaSatotwa eyi kwahorokera mokwedi kwaSindimba mvhura zina puko, nonkango edi kadihuyungire mwene Mutorwa apa kakadigwire evango eli kumwe nonombunga ngwendi RA, omu kavakere nelikwamo lyokukadingura evango lina. 

Kansela katenyte asi awo kuna kutara nye oku navadikira evango lyokurara vanona, evango lyokudikira mambo govamkitili ntani nonkondwarongero. 

Awo vana hafa morwa navasikisamo ngesi situmbukira sawo, kukwama omu vatulire malizuvho ntani nosiruwo kuvhura nayinye yisikemo. 

Makura awo yipo vatere asi nzira ezi kapi zina wapa nawa nawa. 

Nzira ezi muheke unene, makura awo yipo kavakere negano nalyo peke, nokuhundira epangero asi varuganeko Yuma komukaro gwangesi, yimo ana kugwedako. 

Mutorwa moomo mosigongi katente asi age kapi nayipulisira asi aw okapi vakara nobudget zangesi makura vapire kusikisamo eyi vana kuhundira.  ‘’ Nampili asi yimo ngso tuna kuhuyunga, kapi nayivatera nampili nakauke. 

Kuna kara nye asi Ministeli ntani RA ntani RFA twahepa kutara noku nkokwina yipo tugwana yimaliwa eyi yipo asi vahaka tanta asi epangero lyaNamibia kwalivhura kurugana nzira zo 28 km zogarawe,’’ yimo ngoso ana kutanta Mutorwa. 

Nzira ezi zo 28 km kwakara zokutunda moCharly Cutline moKavango zoutokero, zina kara momagano asi vaziture garawe pwanayina ngesi nzira ezi kuna kara nomuheke gwakahurako.

yipo asi vaChina vahakatanta asi Namibia yamuvhura yokutura nzira zokuza kosure yip oose ngano tutunge sure. 

Ono mono vanona tuna piti pene? Kamarada munasipiundi, ame ninagwana nare vakwetu komeho niwize oku, kapi tuna kutambura ehundiro nkenye. 

Nampili kapi tuna kara noyimaliwa mominsteli, twahepa kuruganapo Yuma, hawe ngano vantu tavatuzoro. 

Mutorwa katanterere vatungimo moSatotwa asi ministeli zendi ntani RA vanatara mulyo gonosure dokonomukunda. 

Makuara asi kareni munayidiva asi RA nakambadara moomu navhulira agwane silinga vayaturepo nzira ezi, yipo vapulisre wokukatunga sure vatameke. 

Eyi yiyo vanatumbwidirenge, yina kara asi kwato kuyizogera hena yahepa kuza tupu moyirugana. 

Ose hena tuna tura asi epangero lyetu nalirugana poopo lyavhulira vagwane silinga mosikesa somunkama, yimo ngoso simpe ana kugwedako.


2022-02-24  John Muyamba

Share on social media