New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Letshegos tsî Ongos Valleys hâra sîsenǁareb sī!nâhesa omǂnuwis !nâ

Letshegos tsî Ongos Valleys hâra sîsenǁareb sī!nâhesa omǂnuwis !nâ

2024-05-28  Correspondent

Letshegos tsî Ongos Valleys hâra sîsenǁareb sī!nâhesa omǂnuwis !nâ

Letshego Marisâuǂgaes Namibiab dis tsî Ongos Valley omkurus ǂharugub hâra ge ǂâi!nâǁguisa sîsenǁareb ǁîra ǁaegu nî hâ tsî nēs !nâ-ū, sī!nâhe ǁkhā omde nî ǂnuwis disa ge ǂanǂan. Nē omn ge !gōsase ǂam tsî ǁaeguǀnōb !nâ ra !khō!oa khoen !aroma hâ. Nē omdi projeks ge N$25 biljun maris ai ra ǀnōhe. Ongos Valleys omdi nēdi ge 14 kilometergu ǀguiga ǀAeǁgams ǁaegub ǂharugub !âba xu nî omhe tsî ǁaupexa 1 743 hektarga nî !khōǂgā. 

ǁNāpa nî omhen ge 28 000 omdi, skolgu, !kharaga!nâgu ǁamaǂharugu!khain, !khauǁnuib ǁai!khaigu, ǂnûiǂgādi tsî ǂharugun tsîna.”Letshegos Marisâuǂgaes !nâ-ū omn !aroma ra māhe ǀkhuwimaridi, !nâ-ūs ge sa ǁhawos om-e ūhâbasens disa kaise go ǀgūba tsi. 

Sîsenǁare!hūǁares hîa nē ǀgam ǂnûiǂgāra ǁaegu go tsoatsoas ge xūn go ǁnaetisase garu i ǀgauba dawas ti ra ǂâibasen tsî sī!nâhesa tsî tani!kharuhe ǁkhā ûiba ra aimâi. 

Omdi !aroma ǀkhuwimaride mās ǀguisa dī tama i tsîra ge Letshego Marisâuǂgaes Namibiab dis tsî Ongos Valleys hâra !auba !ûi!gâs ai mûba mâi hâ tsî. 

“!am mâsib !nâ ûis ommās omkhâisens’ !naka nēna ra dī,” tis ge Esther Kalis hîa a Sîsenǂuira Dana Mâisas, Letshego Marisâuǂgaes Namibiab dis disa ǀgūǁae nē sîsenǁareǁnâuguxoaǁguib ǁaxasib tawa ge mî. 

Reagon Craigi, aiǂnû-aob Ongos Valleys Namibiab dis dib ge ǁîb ǀkhāba xu ge mî, ǁnāpan ǀō-aisa xūn aiǁgause, ǀnai a sîsenūsa xūna ǁkhawa sîsenūs !aroma a ǂhâbasa !khain, sîsenūsa ǁgam-e ǀnî xūn !aroma sîsenūs tsî sores ǀgammi ǀkha ra sîsen ǀgaib hâna nē projeks !nâ Ongos !aroma nî hâsa, nēs !nâ-ūn ǁgūbas taniǀgarahe ǁkhā omn di omkhâisa ǂgaoǀkhāsa !harib ai ūǀgarasa ǁkhāse. 

“Nē !hûǁares ge ǂharugub xa ǀhara !harib ai hâ tsî ûiga ǀkharaǀkharas ai a !ammâisa. Sida ǁguiǂgāsens ge ǀhûhâsigu ûiǀgauga !gâi!gâi!nâs ai ǀgui hâ tama hâ, xawe kurus di ǂnamipeba !goaxa surigu !aroma !ûi!gâ tsî sâus tsîna !khōǂgā hâ,” tib ge ge mî. 

Nē danara ge !gâi!gâibasensa ūhâ ǁama-aona gere ǂgaoǂgao!nâ, nē !ēsa sîsenū tsî ǁguiri-e Ongos Valleys !nâ Letshego Marisâuǂgaes !nâ-ū dībasensa,” tib ge Craiga ge ǀamǀam. 

 


2024-05-28  Correspondent

Share on social media