New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Lindinda la buketalizoho linata likolo

Lindinda la buketalizoho linata likolo

2022-05-30  Aletta Shikololo

Lindinda la buketalizoho linata likolo

Naha haitalimana ni lindinda leliñwi la butuku bwa Covid-19, baituti ba 129 nebaswalezwi butuku bwa Covid-19 viki yefelile, mi nombolo yeo itezwi kupahama. Zeo nelipatuluzwi kimuzamaisi yomuhulu mwaliluko la tuto Sanet Steenkamp. Sina butuku bwa Covid-19 habulyanganisize lika mwalilimo zepeli zefelile, muzamaisi ubulela kuli liluko li itukiselize mi taba yakukwala likolo haina kuba teñi. “Nibata kuekeza kuli liluko la tuto halikoni kukolwisa kuli hakuna kuba ni lisitataliso zetuna, kikaho lulika kuitukiseza molukonela kaufela, kuli lube ni nako yakukwala hakubata hahulu kaliviki zeketalizoho,” nabulezi.

Bakeñisa lipilaelo zabutuku bwa Covid-19 liluko libile ni likalulo zepeli zalinako zakukena unumwaha, ili kulumelela banabasikolo ni maticele kusaya kwasikolo nako ya maliha. Kalulo yapili yekafela mwaliviki zepeli ne ezezizwe kuli maticele bafeze misebezi kaufela ni kueza tundululo. Steenkamp nafile sepiso kuli liluko linze lisebeza katata, kubona kuli hakuna kuba ni butata bobutuna mwalikolo. 

“Kalulo yabulalu yabayahi (850 000) banaha ye kibaituti, mi bamwalikolo. Luziba kuli baituti batabela kuitabisa, nikuli bazwa mwasicaba nikuya kwalikolo, kono nibata kukenisa kuli lusweli kusebeza katata mi luna ni baokameli mwanaha kaufela,” nasepisize.

Liluko lilela kubona kuli kuituta kwazwelapili, mi lina ni milelo mwakuzwelapili haiba inge kuba ni butata. “Taba yakuli likolo nelikile zakwala bakeñisa sa butuku bwa Covid-19, kona yelubata kuambuka mwanako ye – haiba inge kukonahala. Sikwata sa baokameli mwalikiliti ni likolo sika eza lipatisiso ni kulueleza kuli luzwelapili cwañi,” neku ekelize Steenkamp. Muzamaisi yomuhulu nakupile bashemi ni sicaba kuswalisana hamoho kubona kuli milao ni litaelo za latelelwa. Lipiho zene bihilwe la 24 Kandao 2022, 57 neli baituti mi 11 neli maticele.


2022-05-30  Aletta Shikololo

Share on social media