New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Lubasi lufilikanywa kimezi amutabani mwandu

Lubasi lufilikanywa kimezi amutabani mwandu

2022-01-10  Staff Reporter

Lubasi lufilikanywa kimezi amutabani mwandu
Top of a Page

Marythar Kambinda

 

KATIMA MULILO – Buñata bwa bayahi batolopo yaKatima Mulilo nebakeni mwasilimo sesinca katabo, kono kububa kwamezi amutabani mwandu yabona kunyemisize lubasi loluñwi. Irene Kawana nafilikanyizwe kikuamuhela liñusa kuzwelela kumwana hae, kuli ndu yabona netezi mezi amutabani hanali kwanda tolopo. 

Ndu yabona ifumaneha mwakomponi yakale yaNHE mwa Katima Mulilo. “Hanifita kuzwa kwahae, munko omaswe wamezi walu amuhela halukwalula sikwalo sandu. Kuna nimezi amutabani mwamuzuzu wakutapela wabanana, ni mwamuzuzu omuñwi wakutapela.” Kanako yakuyofita kwandu yalubasi, mwana abona wamusizani napatehile kukenisa muzuzu wakutapela, nihaike nekusatezi mezi amutabani.

“Kalulo ye seingile lilimolimo, mi katengo katolopo kaziba butata kakuli lupile mwandu mo lilimo zemashumi amabeli kazepeli. Kono mayemo azwelapili kutepelela nako ni nako. 

Nilemuhile kuli kuzwa feela butata bwamezi amutabani habukala mwatolopo, ndu yaka imwa butata,” nekutolokile Kawana. Nabulezi hape kuli katengo katolopo nekamutaluselize kuli kububa kwamutabani mwandu yahae, kikalibaka lakuli ndu yahae inzi fokupatami. Kacwalo, mezi asuluhela mwandu yabona kakuli musima omutuna otalanga ufumaneha mwasibaka sabona. Butata bubihiwa kuli bukala pompi yetuna yamezi amutabani mwatolopo haisiya kubeleka.

“Kono fa butata kikale buhula kufita mwalilimo zefelile, kikale nikatala. Nibilaela kuli nikaswana nazuha nikufumana ndu kaufela itezi mezi amutabani, nikutisa sinyehelo kwalibyana zaka. Mezi amutabani atisize sinyehelo kwamataeluzi ali mwamuzuzu wakutapela, nikusiya libata zesakeni nihamubelekisa milyani. Mayemo acwana haswaneli,” nekuhatelezi Kawana. Naize kubonahala kuli hakuna tatululo yeinelezi. Naekelize kuli muzamaisi wakatengo katolopo uziba butata, niyomuhulu wakalulo yebona zamezi amutabani.

Hana kupilwe kualabela fakalulo yeo muzamasi wakatengo katolopo Raphael Liswaniso naize uziba butata boo lubasi lwa Kawana lutalimani nibona. “Ndu yabona iyahezwi fokupatami hahulu, ili fokukopanela misima yehoha mezi amutabani, kibutata musima wamutabani hautala kapa hautibani,” nabulezi.

 “Hautala kapa misima yamezi amutabani yamandu amañwi haitibana, mezi abuba kukuta mwandu. Butata kikuli NHE nepalezwi kunanula sibaka haiyaha mandu teñi. Lupatehile kukenisa lipompi zamezi amutabani. Butata bukatatululwa halukacinca lipompi zamutabani,” nekusepisize Liswaniso.


2022-01-10  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page