New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mafano gosirongo kuna kugaruganesa mokudingura yirongo yimwe

Mafano gosirongo kuna kugaruganesa mokudingura yirongo yimwe

2023-02-23  Albertina Nakale

Mafano gosirongo kuna kugaruganesa mokudingura yirongo yimwe

Ministeli zovarugani ntani nezi zeyiyomonda zosirongo mosirongo somaparambo saBotswana kavageve mbudi asi sirongo sawo nesi saNamibia tavakanyatera malizuvho omu navakagava asi varuganese tupu mafano gosirongo goyirongo eyi yivali nsene asi kwakuza oka dingura yiyo tupu nolikida makura yina kumangurukire kukadingura. Enyatero lyangesi kuna kara asi talikahoroka moutano, 24 Murongankuru 2023, pevango Mamuno/Trans Kalahari pomurudi. 

Eyi kuna kutanta nye asi Botswana naNamibia ngesi kuna kukagusapo yokukara asi nepu tozi mosirongo simwe wahepa kusimba passport yikupulisire okasike oku onotamba. Egano eli kwawizapo poopo vaPresiidente woyirongo eyi yivali, Mokgweetsi Masisi ntani Hage Geingob, momazuva ganare momvhura 2019. Hamutjanga gokukarererapo mosirongo saBotswana Rule Opelo katente asi awo kuna parapo asi egano lyangesi lize mosirugana omu yina kara asi mulyo unene koyirongo eyi yivali. Elikwamo lyangesi naligusapo nye matanagyi gokurangapeka vantu vetu validingure moomu vana hara, kugava sirugana ntani marandeso pokatji koyirongo yivali eyoi yahepa nye kuwapa, yimo ana kutanta. Apa gahuyungire pokutura eyi moyirugana mvhura zina puko, Geingob kwatente asi yirongo yivali kapisi asi nomurudi tupu, nye kwakara novantu avaruganesa mpo zimwe tupu. 

‘’ Kuna kara sihonena somutaro kuna likarere pwasene morwa ukwawo ou wakarapo nare kuhamena nomurudi. Geingob kahundilire vanamberewa kurona asi vahepa kugenderesa ko kutura moyirugana elizuvho lyangesi omu yirongo yivali nayikarukagenesa mafano gosirongo pwahana matangayi nkenye. Ngoyirongo nye yokombindakano, ntani vahameni vaSADC, Opelo katente asi kuna kumoneka asi elizuvho eli nalikara lyomulyo unene poyirongo eyi yivali mokulivatera. Elizuvho eli kwakara asi SADC vahepa kutulisapo malikwamo gana kutanta asi pwahakara ndonganeso nkenye zina kurangapeka muntu ana hara kukadingura ndi asi unangesefa. Kuruganesa mafano gosirongo hawe nayiretapo uwa paekonomi ntani yirongo eyi yivali yikare tayilivatere ntani kugusapo yakarapo nare nsene kuna kukadingura.

Ekuliko lyangesi nalikatura vantu vetu momuwa ava vakara moMamuno/Trans Kalahari evango lyongesefa eli tuna kutumbura asi ‘’one stop border, ngalirugana novili 24h00, kutameka tupu mvhura zeezi, yimo ana kutanda Opelo. Ntani katente asi nayiretapo mukaro geparu lyewa kovatungimo vetu, pamasanseko, pampo ntani vantu vetu valituremo unene, mokugwedako, untu womuntu, mpora, kukwama noveta, ntani kugendesa monaruwa epangero, nayimwe ngoso.


2023-02-23  Albertina Nakale

Share on social media