New Era Newspaper

MTC Shares
Icon Collap
...
Home / Magosib ge a ǀasa sîsenǂuira sekretareb SADCs diba

Magosib ge a ǀasa sîsenǂuira sekretareb SADCs diba

2021-09-07  Paheja Siririka

Magosib ge a ǀasa sîsenǂuira sekretareb SADCs diba
Top of a Page

Elias Mpedi Magosib ge hûǁî sîsenǂuira sekretareb, Afrikab !Khawagas Omkhâisens ǀHûhâsib (SADC) dis dib ase, 41ǁî SADCs di ǀHûs, !Hūgu di ǁÛgu  tsî ǂHanugu dis hîa Malawib di dana!ās Lilongwes !nâ ge hâ is tawa ge ǀnauǂgāhe. 

Batswanaǁîb ge Tanzanieb di Stergomena Lawrence Taxs, hîa nē sîsenna ǂguro tarekhoes ase ǀgam sao!gâgura termainra 2013 xu 2021 kōse ge sîsenǂuira sekretarese gere !oabasa. 

Magosib ge mâǂoa hâ khao!hūb ǁkhāǁkhākhâis tsî ǁāǁās,  !khōdanas ǁkhāsigu xōǀkhab ge ǁîba Meesters xratda Xūna ǀguiǀguis Omkhâisens !nâ ūhâ, Bowling Green Universitaits United States Amerikab disa xu. 

ǁÎb ge ǀgaisa khao!hūba ǂhaba sîsendīǀgauga ǁkhawa ǁnumi-ūnus, ǂnûiǂgāde ǁkhawa ǀomkhâisa !oa dī-ūnus, ǀaweǁguib tsî mariǂnûiǂguis, tsî projekna !khōdanas !nâ ūhâ. Magosib di mâǂoa ra ǁkhāsigu ge ǁnâu-tsî-!hoaǂharugus, xūna !khōdanas, !nans ase omkhâisens tsî mûǂams, ǀgapi !harib ai hâ ôa!nâs ǀkha hâ ǂâiǀgaub, oresa hōs !aroma !hoaǂharugus, sī!nâ ǂgaots ra ǂhanu ǁgūbade mâi-ai!â tsî !kham!kharus, tsî ǀgapi !harib ǀawemādi tsîna. 

Magosib ge noxopa 28 kurigu di ǂan-tsî-hō!âsa kai ǀnōb ai hâ ǀomkhâis tsî !gûǁnâǀgaub tsoatsoahe go xū-i diba !gâi ǀkhā ǁga ǁnumis, ǂhanub di tsî aitsama mâbasen ǂnûiǂgādi kō!gâs ǂans tsî ǁkhāsigu ǀkha ǂnôa. 

Nē kurib di !Hoaǂkhaiba xu nēsib go sîsenǂuira sekretarese a ǀnauǂgāhes kōseb ge ǁîba, Botswanab ministeris !auga!hūsi ǁhōn tsî sîsenǁareb dis !nâ, ǂnûǁkhaeba ra !hūǂnûǁkhaeba-aose gere sîsen. 

ǂOa ge kurib di !Khanǀgôaba xu nē kurib !Hoaǂkhaib kōseb ge Magosiba permanende sekretareb ase presidenti Beros !nâ Botswanab !nâ gere sîsen. 

Stergomena Lawrence Taxs ge SADCs ǀHûs !hūgu di danagu tsî ǂHanugu dis di 33ǁî ǂnûs  hîa Lilongwes !nâ 2013 ge ūhe hâ is tawa sîsenǂui ra sekretares SADCs dis ase ge ǁhûiǂgāhe tsîs ge ǁîsa ǁkhawa ǀgamǁî termains ǀkha 20 Aoǁkhumuǁkhâb 2017 dis ai 37ǁî SADC ǂnûs tawa ge !kharu kaihe. 

Taxs ge  SADCs ǁanǂgāsabena gere ǂgan, in !ûi!gâ tsî ǁkhauba SADCs !gao!gaoga tsî ǁîs di gaxu ǁaeba !goaxa khao!hūb tsîna. 


2021-09-07  Paheja Siririka

Share on social media
Bottom of a page