New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ‘Mari-i ge tātsē ǂâu tama hâ’ … !hū-omkhâis ǁkhāsib ge mariǂnûiǂuis xa ra ǂkhâ!nâhe

‘Mari-i ge tātsē ǂâu tama hâ’ … !hū-omkhâis ǁkhāsib ge mariǂnûiǂuis xa ra ǂkhâ!nâhe

2021-04-20  Maihapa Ndjavera

‘Mari-i ge tātsē ǂâu tama hâ’ … !hū-omkhâis ǁkhāsib ge mariǂnûiǂuis xa ra ǂkhâ!nâhe

Mariǁhōn ministeri Iipumbu Shiimib ge ǂoa ge wekheb !nâ ge mî, ǀguis khami i îganǀge-i oseb !hū-omkhâis !âba  ǂgurose ǂâisa nî ǂnûi-aihe !â !khaisa, sâuǁkhāsib tsî !kharagase omkhâisens ǁuiba ǀgoraǂgās !aroma. 

“Mâ hâ !khais ge tātsē-i mari-e ǂâu tidesa,” tib ge Shiimiba ge mî, ǁnāpab ge ǀgamǁî kō!gâs 2021/22-2023/24 ǁaegub ǀnōb māǂuidi ǁguiǂuib ǂnamipe gere dīhe dîdi hîa !hū-omkhâis tsî ǁgam-i ǂnamipe ge hâ i di ai gere !eream soab ai. !Hū-omkhâis, !hūde ǁkhawa ǀgoraǂgās tsî ǁgam-i ministeris ge N$1.7 biljun marisa ge ǂnûiǂuibahe, ǁîsa xus N$465.3sa ǁgam-i !âba ge māhese. 

Ai!âb ge ministera ge mî, ǁguiridi hîa ra dīhedi kai huib ase nē !âba ībasa, ǁkhaeheǁoasase ra hâ mâsigu ǀgaisase !hū-omkhâis ai!gûsa ra !hâumâigu ǂnamipe huisens ase. 

Shiimib ge ge mî, ǂhanub di mās ǁgam-i di mâsiga omkhâis ǂnamipe hâs N$1.5 biljun marisa !khōǂgā hâsa, nausas koro kurigu di ǁguiǂuiba N$5.7 biljunsa ra ǂgao xawe. 

2020/21ǁî Marikurib !nâs ge Agrimarisâuǂgaesa !gâi!gâxa ǀgaub !nâ tsâǀkhāsa ǂgari-aona ǁaerob ǀgaiba huiǂuis sîsenǀgaub hîa Covid-19  ǀkha gere !hûǁarehesa ge ǂgâxa-ū. Nē huib ge 1 Gamaǀaeb 2020 !nâ ge tsoatsoa tsî 31 !Khaitsâb 2021 dis kōse nî !khoe. 

Nēsis kōsen ge 229 khoen di ǂganamsende Agrimarisâuǂgaes xa huiba nî !khō!oase ge mā-amhe, ǁnāpan noxopa !nāsa khoen di mā-amde 31 !Khaitsâb dis ai!â ra !âubasenhese. 

Agribanks ge ǀasa ǂganamsendi !aroma N$200 miljunsa ǂnûiǂui hâ 2020/21 marikurib !nâ hîan 746 khoena nî domdorexūse. 

!Kharaga dītsâdi, !nâ-ūs ge marisâuǂgaesa 7 800 sîsenga !hū-omkhâis !âb !nâ 2020/21 marikurib !nâ ge ǁawoǁawo. Marikurib 2021/22 !aromas ge !hū-omkhâis marisâuǂgaesa N$350 miljunsa !hū-omkhâis ǁaxasin !aroma ge ǂnûiǂui. 

“ǁGam-i mâsiba !hū-omkhâis !nâ omkhâis ge Harambee ǀOmkhâis 2ǁî ǀAweǁguib !nâ ai!hūba ra ǁam, ǁnāpab ǂhanuba ǀaweǁgui hâ !kharaga projekn ǁgam-i ǂnamipe hâna ǁaegub !âb tsî huri-am !âgu !nâ !amǂgās ǀkhase,” tib ge ge mî.

Shiimib ge noxopa ge mî, !hū!nāsi ǂharub marisâuǂgaedi ge ǀhûhâse N$18.1 biljun marisa 2020ǁî kurib !nâ !hū-omkhâis !âb !nâ ǀkhuwimaridi ase a māsa. 

Nē maris ge ǁaupexa 5 persentgu ǀkhuwimaridi 2020ǁî kurib !nâ ge māǂuihede ra ǂnûǁkhaeba.


2021-04-20  Maihapa Ndjavera

Share on social media