New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mariba ǁgâus tawa sâus ge mā-amsa tama i tama hâ

Mariba ǁgâus tawa sâus ge mā-amsa tama i tama hâ

2022-08-23  Loide Jason

Mariba ǁgâus tawa sâus ge mā-amsa tama i tama hâ

Namibiab Marisâuǂgaes ge ǁawosasib Åkha ra mî, Åguis khami ī ǂhanu-i tsîn Namibiab !nâ a Åkhai !khaisa, ǂgui !gôab di marisa ǁgâus tawa tamas ka i o ǂharugu!khaib tawa ūÅgarasa ra !khâikhom-e. 

Nē !gāsasiba ge ǂgaoǂhere !khais ge ǁnāpas ge Chinese !hūǁî ǂharugu-aoba ǁae-e !kharu tsî N$1.4 miljunmarisa ÅAeǁgams !nâ a ǂoa!nâs khao!gâ. ÅAwa!namn !nurib ra mîsa !oa gu ge !nani ǂâisāhe ra khoega nē khoeb oms tawa sī, !ûi-aoba ǁgaris !naka ū tsî daosa Åhui-ams Åurisa ge ǁgâi. ÅGuib ge daosa ge ǁkhowa-am, ǁnāpa xu gu ge ǂgâ tsî !nona laptopdi, haka selfongu tsî CCTV !khōǁnâsa !nae!khain sâu!nâ boks tsîna ge !nari. ÅKhomas Åawa!namn di danab, Ismael Bassoni ge ge mî, nē ge !narihen !nâ i N$1.4 miljunmaris tsî ǁaupexa N$1.9 miljuns ǁkhāsiba !khōǂgā hâ xūn tsîna ge hâ isa. Sun Gongi ge !nurihe rasa !oa ǁîb ǁgâus tawa Ånîkhami ī ǂnuwisîsengu Åkha a ǁaxa tsî Åawa!namna ge mîba, tsîb ǁnās !aroma ǂgui marisa ge ūÅgara hâ isa, ǂhâbasa kara ǂnuwis !aroma xūnab nî ǁama-ūse.

ÅAwa!namn ge !gâi!gâ tsî ǁaupexa N$120 000 maris tsî US$1 200 (N$19 000 xa a !nāsa) tsîna nē ge !narihe marisa xu ge hō-oa. Bassoni ge a !gāsa kai !khais ge, Åawa!namn di ôa!nâdi !naris ai hâ tsî Åguis khami ī !gaeare-I tsîna mâtikō Ånōb maris ge ǁgâus tawa ūÅgarahe hâ is Åkha ūhâ tama hâsa. “Namibiab Marisâugaes di mîgowaba-aob, Kazembire Zemburukab ge ge sao rase ǂhôare-aon ge !nāsa !gāsasiba gere ôa soab ai ge mî “Mâ !narisarima-ao-i, xūna ra sîǂui tamas ka i o !hūb !nâ ǂgâxa-ū khoe-i hoa-i, tsî tamas ka i o khoe-i hîa poskantors tamas ka i o xūna ra !nari!oabadi !nâ-ū sî-e xu ra ǂgaoÅkhāhe !khais ge N$100 000 maris tamas ka i o ǁnātikō ǁkhāsiba !haomaris !nâ  ūhâs nî hâs karao, Namibiab !nâ ǂgâxas tamas ka i o ǂoas Åkha ǂanǂansa. 

Zemburukab ge noxopa a mîs ge, ǁîn ūhâ ǂhanub ra ǂgui !gôab !haomarina ūÅgaras xa Ågui !hoasa hîa 30 tsēdi !nâts ǁnāti ī marina marisâu gaes tawa nî ǁamaxū-oasa ra ǂgaoÅkhāsa. !Nona khoegu ge nēsis kōse !khōsis !nâ ge ūhe.  


2022-08-23  Loide Jason

Share on social media