New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mario!nâ ǁgau!nâs ge xoa-ūxūn tsî xoa-aixūn xa a kai - Steenkamps

Mario!nâ ǁgau!nâs ge xoa-ūxūn tsî xoa-aixūn xa a kai - Steenkamps

2022-01-18  Albertina Nakale

Mario!nâ ǁgau!nâs ge xoa-ūxūn tsî xoa-aixūn xa a kai - Steenkamps

ǀNî ǁgûn ra ǁîn ǂkhîo!nâsib ôasan xoa-ū tsî xoa-aixūna ǁamas dib ǂnamipe ǁgâiǂuisens ǀkha ai!gû, mîn raseb ǂhanuba mario!nâ ǁgau!nâsab Namibiaba ūhâ ti ra mî xawe.

Nēs ais ge ǁgau!nâs ministeris di sîsenǂuira direkters, Sanet oe-am tsî ge mî, mâ ǀguiǀguibe ǁgû-i di !ereams a !khaisa ǁî-i ǀgôa-i di ǁgau!nâs !nâ nî ǁguirise isa.

Steenkamps ge ge mî, ǂhanub ge ǀhaob ai N$152 miljun marisa hoa skolgu di marisâuǂgaedi !nâ a mātareǂgāsa, xawes nē marisa hoa ǂhâsigu ai dīǀoa tamasa. 

Mâ hâ !khais ge, Steenkamps gere mîsa !oa, mâ ǁgû-i hoa-i !ereamxasiba ǁî-i ǀgôa-i ǁgau!nâsa huis !nâ ūhâsa. 

“Mario!nâ ǁgau!nâs ge mario!nâse xoa-aixūn tsî xoa-ūna mās ǂnamipe hâ tama hâ. Mario!nâ ǁgau!nâs ge nē ǀgam xūn xa a kai. ǂNīsasib ǀkha da ge sada ǀgôan ǁgau!nâsa nî mâxōǀkhā ǁîn !goaxaǁaeba ǁawoǁawos !nâ,” tis ge Steenkampsa gere ǀgonǀgon!gao. ǁîs gere mîsa !oa gu ge skolga harase ǁgûn ǀkha nē mâsib ǂnamipe ǁgamǁarede nî ūhâ in hoa khoena !gāsase nēsa ǁnâu!ā, xawes ge nēsa kaise ǀorose skolgu ǀkhāba xu ra dīhe. 

“Sa khoesisa xu tsî ǂnīsasib ǀkha sa ôa-i ǁgau!nâs !nâ nî ǁguirise is, !nâ i ge mâ ǁgû-i hoa-e a !norasa marisise tamas ka i o ǀnî hâ ǀgau-i !nâ skola !oabasa māsa. Hoada ge a teks matare-oa tsî sada maris ǁkhās ge skol-omgu tsî hâga xūn nauna oms !aroma ra sîsenūhesa.Sida ge ǁgûna ǁgam-i tsî !nanǀgaiba mātares !aroma xū-e ǂgan tama hâ, ǁnā-amagas ge ministeris kaise ǀkhamasa ǁgaraga ǁgam-i tsî !nanǀgaiba skolgu tsî hosteldi tawa !ûi!gâs ose ǀsîsenūs ǂnamipe ūhâsa,” tis ge ge mî. 

ǁGau!nâs ǂnamipe ra ǂnûiǂuihe maris kaise ra māǂui!nâhe !âb ge khâkorobe !khō!oamaridi ǁga ra ī tsî ǀgamǁî !âb ge hosteldi !nâ hâ ǀgôan di ǂûs tsî āsa. 

Hosteldi !nân ge ǀhaob ai 65 000 ǀgôana hâ nēpa xu ra domdorena, nausas nēsa ǀgaisase ǂhanuba marisise ra tsâǀkhā xawe.

ǀGôana soana skolgu !nâ hōs ǂnamipes ge Steenkamps age mî, xoaǂgādi ǀasa kurib !aroma kurikorobe Gamaǀaeb !nâ ra dīhesa, xawen ǀnî ǁgûna ǀgôana ǂganamsende dība tama ra isa.

Oshanab, Erongob tsî ǀKhomas ǀkharihâgu ge ǀgaisa ǁgoaǂuisa xoaǂgāsendi ǂnamipe kurikorobe ra hō!â ǀkhariga. 

Erongo ǀkharib !nâ di ǀasa ǁkhāǁkhā!nā-omde nî ǀarohegab ge ǂhanuba ǂoa ge kurib !nâ N$19 miljunsa ge māǂui, xawes ge xū-e ǂnuwisa ǁaeba ra ū, ǂhanub ga ǀaweǁguiga ǁaeb ai!â a dītoa xawe.


2022-01-18  Albertina Nakale

Share on social media