New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Marisa nî kuruse ge tawa!khunihe Paaltjies ge sîsenūhe tamase mâ

Marisa nî kuruse ge tawa!khunihe Paaltjies ge sîsenūhe tamase mâ

2023-06-06  Otniel Hembapu

Marisa nî kuruse ge tawa!khunihe Paaltjies ge sîsenūhe tamase mâ

ǀAeǁgams di !Ā!khōmais ge 2018ǁî kurib !nâ a ū mîǁguib, îs mariǂharugub !nâ !nāsase ge khoen xa gere sīhe !Gâi!gâisen !Hanab, ǁnaetisase Paaltjies ti ǀgui ge ǂansa iba dawa!khuni ti ge hâ is, ge !ā!khōmaisa aitsama ǂnais !nâ ǂnoasens khami ge hā, ǀAeǁgams ǁanǂgāsaben nē !khaiba ǁaupexa sîsenū tama tamas ka i o kaise ǀoro !gôab !nâ ǀgui tsîb nēsisa sîsenūhe tamase ǁgoes ǀguisa īse. 

Nē mîǁguib hîa mariose nē !khaiba sîsenūsa ūbē tsî N$500 tsî N$1 500 hâra nî mātarehesa ge ū!nâheb ge kai ǂkhîo!nâsiba ǀAeǁgams ǁanǂgā-aon !nâ ge !aroma. 

Paaltjies ge ǁaupexa 20km ǀAeǁgams ǀawas ǀkhāb ai B1 !ganna xu ǁgôa tsî Brakwaters tawa ra hōhe. 

Marioseb gere sîsenūhe ǁaeb aib ge nē !gâi!gâisen !hanaba ǀhûhâsib tsî omaridi khoen xa sâǁaekorobe gere ǀoahe. 

“Sida, ge ǀnai ǀAegams ǁanǂgāsabeda ase buruxa mariba !nanǀgaib tsî nau ga hâ !oabade ra mātare, hîab ge ǁîb hîa da mario!nâse, ǀhōsagu tsî omarise gere ǀhao!gao !khaiba sida xu ge ūbēhe, tib ge James Angulab, ǁîb tsîn !nāsase nē !khaiba gere sîsenūba ge mî. 

Elizenheims di ǁanǂgāsabes, Lelanie Kauapirura ge mîs ge “Aitsama Paaltjies tawa sī re, îts mû mâti ī mâsib !nâs hâsa. 

Khoen ge matares ge ǂgâxa, o nēpa ge sariǀû. 

ǀNîsits ge ǀgui !nāsa hakasa xu koro ǁkhâgu ǁaeb !nâ khoeron hîa ra !gâi!gâisenna ra mû, xaweb ge ǁnās khao!gâ ǁkhawa !nōba ra ǁgoe.” 

Wanaheda ǁanǁguib di Silver Petrusi ge gere ǂâi-oa mâtis Paaltjiesa hâǁareb tsî sī!nâde ra tsēdī khoen xa gere ǀoasa. 

Nē !gaesendi ǂnamipeb ge ǀgūǀkhāhe soab aib ge ǀAeǁgams di !Ā!khōmais danab, ǂharugub mîgowaba-aob, ǂanǂande mā!kharus tsî ǀhûhâsib !âb dib, Harold Akwenyeba ge ǂan!gâ, Paaltjies di saris !gôagu ge hoaragase a ǁgôasa, xawes !ā!khōmaisa ǀnîhâ ǀgau-e ūhâ tama nē !khaiba kō!gâ tsî !gâi ǀgaub !nâ ūhâǀgaras marisa ra ǂgan amaga. 

“Xawe da ge ǀgūǁae ǀgaisase ǁkhawa ǀhûhâsiba hirihiri!nâs nē !khaiba sîsenūs dis ǂnamipe nî tsoatsoa. 

ǁAnǂgāsaben ǁkhāti ǂâis !nâ nî ūhâ !khais ge ǁnāpa ra sîsenūhe !nanǀgaib, ǁgam-i, ǂkhari-omdi tsîn hoan marisa ra ǂgansa !gâi sîsenūǀgaub !nâ ūǀgaras !aroma,” tib ge Akweyeba ge mî. 


2023-06-06  Otniel Hembapu

Share on social media