New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mbungapolitika zaSWAPO kapisi zoumbondo

Mbungapolitika zaSWAPO kapisi zoumbondo

2024-05-23  Eveline de Klerk

Mbungapolitika zaSWAPO kapisi zoumbondo

Mukarelipo sirongo gwanare Samuel Nuuyoma katente asi mbungapolitika zaswapo kapisi zoumbondo nomukarelipo gwanzo mamarumbasano goupresidente gana kuwiza Netumbo Nandi ndaitwah, kuna kukatwikire kukarwanesa umbondo gahana woman di asi agazare asi vamwe ngapi unene apa nye ngakagusa mberewa zonene zakahurako mosirongo setu. Nuuyoma kahuyungire nonkango edi pepongogona lyaswapo kalikereko moampeu kositenguko moSWakopmund Democratic vatura asi lyokutunga, omu mbungapolitika kazikatambwire konyara vantu wokusika ko 1350 wovape. 

Vahameni ava wovape kavagwene yikarata yawo youhameni ntani awo kavagwene mutwaro gomupe gombunga politika zaswapo posiruwo sepongo gona olyo kavakere nalyo. Mokukwama mwendi age Nuuyoma, katente asi mbunga zaswapo kapisi zoumbondo, nye moveli vamwe ava vana kara asi kurugana umbondo pomundindi gwavene, yipo nye asi kandindate gwazo Netumbo Nandi Ndaitwah takakondja akayigusepo yangesi. ‘’ Ame kuna kumutantera asi kapi ngayikara moomu yakara, morwa age muntu ogu gakara asi nepu ana yitanta yahepa kuhoroka,’’ yimo ana kutanta. 

Age kahetakanesere umbondo asi eyi kuna kara tupu ngwendi yekoro, nkenye ekoro kuvhura kugwana mo munona arugana umbomdo, nye kapi yina kutanta asi ekoro nalinye olyo ngoso lyoumbondo. ‘’ Yimo nye yina kara nomombunga zaswapo, mbunga ko zene kapi zina kara asi zoumbondo; nye moveli ava vana kurugana umbondo pamundinda gwawo morwa vana yirungo kuna kuna kuvaruganesa omu vana hara kuzonagura uzuni. Yimo yangoso kuvhura hena kuyihuyunga kuhamena mapata getu. 

Gumwe tupu ana rugana umbondo mekoro, makura vakurona vendi navenye kuvatjangwilire koumbondo,’’ yimo nye ana kutanta ngoso. Monomvhura dina kukapita mbunga zaswapo kuhuyunga nomukaro edi doumbondo nokutanta asi apa vantu ava lihamesere moumbondo awo kuyirugana oyo pwavene. 

Eyi ava rugana yangoso kapisi yaswapo, ose ngorooro ngoso atuyitanta. Kutunda tupu mo 2020, Nandi Ndaitwah kapi gayitarerera asi nombunga politika dimwe dipe swapo umbondo koumbondo ou wahoroka wofishrot, nokutanta asi vamwe vahamenamo vawo, awo kwagwanenamo mauwa mokuzangura nomfi. 

Nye aw okapi vasigapo swapo morwa kuna hamene moumbondo wonomfi, morwa owo vahamenamo kuna kara tupu vantu pwavene. Posiruwo nye oso, age kakere talimbururo komapuro kavamupulire gokuhamena kofishrot, yina kara asi kwavaka ekonomi lyosirongo konyara yimaliwa yokusika ko N$3 biliyuna . posiruwo oso nkuru ministera Saara Kuugongelwa-Amadhila nage kapatanene asi tahayitura kumwe swapo nombondo. 

Fishrot kapi yina kara asi yombunga zaSwapo, yimo ana kutanta. Mupresidentegona gwaswapo yimo ngoso ana kutanta; asi fish rot sihorokwa sosinene. Veta zahepa kuruganapo Yuma. Owo vana hamenemo yilyo yombun ga ezi ntani awo wovharerwa zeezi. 

Ose kapi tuna kupopera nkenye. Awo ngesi modorongo vana kara. –edeklerk@nepc.com.na

 

 


2024-05-23  Eveline de Klerk

Share on social media