New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Meatcos tsî Unams hâra ge ǀō-aisa sîsenǁareb ǁnâugusa go xoa!gao

Meatcos tsî Unams hâra ge ǀō-aisa sîsenǁareb ǁnâugusa go xoa!gao

2021-02-23  Kuzeeko Tjitemisa

Meatcos tsî Unams hâra ge ǀō-aisa sîsenǁareb ǁnâugusa go xoa!gao

!Hūb di ǁgan kurus ǂnûiǂgās, Meatcos tsî Universitaits Namibiab dis (Unam) hâra ge ǁnâuguxoaǁguiba ge xoa!gao. 
Nē xoaǁguib di ǁgūbas ge !kharaga !harigu ai nî hâ ǁkhāǁkhākhâidi, ôa!nâde dīs tsî ǀasa sîsenxasiga sîsenxa kais hîa hoa ǀgam ǂnûiǂgāra ai!gûsa nî ǁawoǁawo tsî !hūb sâuǁkhāsiba ǀhûhâse ǀomkhâis !nâ huise.

Nē ǁnâuguxoaǁguib ge koro kuriga nî !khoe tsî !nāǂamsase ǂharugub !nâ ǁāǁāgus ai mûba nî mâi, aiǁgausen ge Meatcos ǂgari-aona universitaits !kharaga ǁkhāǁkhākhâi!khaigu tawa ǂgarib ǀkha !gaeǁaresa ūhâ !nubu ǁaeba nî !khōǂgā ǁkhā­khākhâide nî !khō!oa, tib ge Meatcos Sîsenǂuira Danab Mwilima Mushokabanjiba, ǁnāti ī ǀō-aisa sîsenǁareb ǁnâuguxoaǁguiba xoa!gaos nē ǀgam ǂnûiǂgāra dis tawa ge mî. 
“Sida mûǂgāba !oa da ge sida sîsenxais !nammi ai hâ ǂnûiǂgāda ase ra ǂâiǂhansen marihōǂgās, ǀnûguǁkhāsib tsî ǂharuguba gaxuse nî ūhâǀgaras hân ǂnamipe,” tib ge Mushokabanjiba ge mî. 

Nēs ge ra ǁgau, Meatcos nē ǂâiǂhansende xu !noras !aroma ai!gû ra sîsenǁareba universitaitdi, Unams khami idi hîa !ereams ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ tsî ǂhâbasa ǁgauǁgausa !nuriga ra mā ôa!nâde dīs disa ûhâs di huib ose a dī ǁoasa. 
“Sida !aromab ge nē ǁnâuguxoaǁguib Unams ǀkha hâba kaise a aiǂhanuba da, ǁîs hoan xa ǀgapi ǁkhāsib tsî ǂans ǀkha ǂnôa !hū-omkhâis fakaltaitsa !hūb !nâ ūhâ amaga,” tib ge ge mî. 

Mushokabanjib ge noxopa ge mî, Meatcos di ǂharugu ǁguiǂuib, ǂā!khaiga sîsenxa kais dib tsî ǀgūǁaeb !nâ Rundus di ǂā!khaiba nî ǀhui-mse ib, !aroma i ge a ǁhōheǁkhōsa Meatcos nî Unams ǀgoaǀae!khō-aon ǀkha kaise ǀgūgu sîsenǁareba ūhâsa in nēpa xu ǁgoaǂuis ase nē ǂnûiǂgāsa ība ǁhōna oresa hōba. 

Unams ǀkhāba xub ge !nagaǂnôa kanseliri Dr Kenneth Matenguba ge mî, nē ǁnâuguxoaǁguib Unams !aroma studentnn !gâb ase nî īsa ­în nî !ēsa hōsa ûitsamaxūn !âb ai ǁkhāǁkhākhâide !oa!ū hōsa. Matengub ge ge mî ûitsamaxūn !âb ra 90% hoaraga !hū-omkhâis !âb Namibiab diba dīǂuisa tsî nēs ǀkha !nāsa !âb !hūb khoen diba ǂkhâ!nâsa. 
Hoaraga hōǂgās !hūb dib !nâ ǁkhāti 3.5%ga ra ǀarose. 

ǀAms aib ge Matenguba ge mî, Unams ǁ­îs di Neudamm kampes !nâ-ū 10 000 hektargu !hūsa ūhâ tsî ǁnāpa kai tsî ǂkhariǀnū ǀgoan, hāgūn, ǁgankuru!khaib !âb, ǂû-ôa!nâǂans tsî texnoloxib ǀkha !gaeǁaresa ūhâ ôa!nâdi !âb ǁkhā­khāsenkhâide ra māsa.


2021-02-23  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media