New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mema gomawa kapi yina kara hena asi nzodi momukunda gwaTondoro

Mema gomawa kapi yina kara hena asi nzodi momukunda gwaTondoro

2022-04-21  Staff Reporter

Mema gomawa kapi yina kara hena asi nzodi momukunda gwaTondoro

Stefanus Nambara

 

Nkurenkuru-vatungimo momukunda gwaTondoro gwakara moKavango zoutokero sivike kasipwire kavagwene uhwi nomulihu dokusika ko 40 kaditundire ko Tulikwateseni community Trust, edi vana kukatura nye digave mema gomawa kovatungimo. Nomulihu edi dokusika ko 50mm mounene ntani 100m moure kavadogeve konomukunda gwendi Marema, Sitopogo, Mukekete, Katara ntani Nzinze ngoso. 

Nomulihu edi tavadigwanekedesa konomulihu nonkwawo edi dakarapo nare adi gava mema gomawa dakara pepi nonomukunda odo yipo asi vagwanenimo mauwa monomukunda odo vagagwane, omu yina kara asi vatubgimo tavakanana nye mema vatware momambo gawo. Siruwo nye esi segavero nomulihu edi, Klesensia Kalipa ogu kakakarererepo Tulikwateseni community Trust, katente asi kampani kwazipura mukarelip gomukunda ogu ndi asi kansela, omu gahundilire asi vantu womomukunda gwendi vanapumbwa kmakwafo morwa kapi vana kara nomema gomawa vana kuruganesa. Posiruwo sooso kansela Joseph Sikongo Sivaku kapandwire kampani ezi kweyi zina rugana pangenderera. Age katente asi mberewa zendi kwatuliremo ehundiro eli mvhura zeezi mwaJune. Ame kuna kupandura kampani ezi Tulikwateseni Community Trust, ava vagwana ehundioro lyetu kumwe nokulimbururako, hawe ngesi vantu vetu tavakagwana nye mema gazera nawa. Yimo ana kutanta Sikongo. Mokukwama mwendi, nampili ngpomu asi nomukunda edi kwaka konontere domukuro, ngesi tava kagwana nye mema gokupitira monomulihu aga gana kara asi gomakanguki. 

Ntaantani kuna kara asi mema gokutunda momukuro hawe, kapisi makangu nawa nawa ago ntantani kuna kureta nye uvera vantu kapi vana kukanguka hena. Mukuro nago kwakara yikasama ngwendi vangandu, navamfuhu yina kara asi ntantani kuna kukwata vantu posiruwo oso vana kuza asi vamfete mema. Ngesi nampo vana paruka nye vatungimo womomukunda ogu, morwa vana gwana uhwi ou. Ame kuna kupandura vatungimo morwa uhwi ou tuna gwana nayina. Ose nare twagusa kusivana asi ezuvake natugwana mema gomawa, hawe ngesi ganawiza nye.


2022-04-21  Staff Reporter

Share on social media