New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / MICTs ge ǀawas ǀkharigu ǀkha ǁnâuǂharugus dīǀgaub ǂnamipe ge ǁgamǁare

MICTs ge ǀawas ǀkharigu ǀkha ǁnâuǂharugus dīǀgaub ǂnamipe ge ǁgamǁare

2022-11-22  Nuusita Ashipala

MICTs ge ǀawas ǀkharigu ǀkha ǁnâuǂharugus dīǀgaub ǂnamipe ge ǁgamǁare

OSHAKATIS – Ministeris ǂAnǂandi tsî ǁNâuǂharugus Texnoloxib (MICT) dis ge !âǀhuru-aon ǁgamǁarede ǀkharisi tsî !ā!nāsi !hao!nāsi ǂgaeǂguidi Oshanas, Ohangwenab tsî Oshikotob din ǀkha ge ūhâ i. Nē ǀhaos ge nē ǂgaeǂgui-aona xu ǁîn di ǂâiǂhansende ǁnâu tsî ǂhanub ǀkhāba xus tsîna mâ ǀgaugu ain nî ǂhanuse ǁnâuǂharugus !khaisa ǁnâus !aroma ge hâ i. 

Nēsis kōse i ge mâb hoa ǂhanub ǂnûiǂgādi !aroma a ǀgui!nâ!nâxa dīǀgau ǁnâuǂharugus !aroma !khaisa a ǀkhai tsî nēs xa !aromahe hâse !kharagase ra ǁnâu!āsen xawe a ǀgui haisi-amsa ǀgui ǂhanuba xu ra ǂoa, Peya Mushelengab ǂanǂandi tsî ǁnâuǂharugub texnoloxib ministeri gere mîsa !oa. 

Nē dīǀgaub ge ǁnâuǂharugudi nî mā!kharuhe daoǁgaub ase ǂhanub ǂnûiǂgādi !aroma nî hâ tsî nēsisa xu 2027ǁî kurib kōse nî sîsenxa. 

“ǀGui ǂhôasa !kharaga domga xu ǀguise ǂoaxa kai hîa ǂhanu tsî ǂâuǀoa hâsa,” tib ge Mushelengaba ǂoa ge wekheb Wunstaxs aib ge Oshana ǀKharisi ǀAwemā!nans tawa ūhâ i !hoaǁaredi !nâ ge mî. 

ǁÎb ge ǁnān hîa ǁnāti ī !ereamxasiba māhe hâ, ǂhanub tsî ǁîb ǂnûiǂgādi di ǀons !nâ ǀhûhâsigu ǁga haisisa nî ǂoa-ūna  gere ǂgaoǂgao!nâ,  in ǁnāti ī !âsa ǀhuru, aibe māǂuis ai!â ǂhanusiba ra ǁawoǁawosa, ǂanǂandi nî !uru ǂhôas ase hoaǁae ǀhûhâsigu ǁga ǂoasa. “ǂHanu tama tsî hoa tamase tamas ka i o ǀkhaia ǂhôana ǀaro!nâ hâ ǂanǂande ǂhanub proxramgu, xoaǁguigu tsî dā!harodi ǂnamipe māǂuis ǀgaugu ge ǂhanusib âna, ǁnā khoen hîa !ereamxasiga māhe hân ǀkha nî ǁawoǁawohe,” tib ge ge ǀaro. 

ǁKhātib ge mîgowaba-aona gere ǁgoaǂui, ǀhûhâsigu ǁga nî ǂoase i ǂans !aroma ǁgui-aihesa !âus ose nēsa dīsa. 

Nēs ge nî ǁawoǁawo hoa khoen ǁgas ǂhôasa nî ǂoasa tsî ǁkhāti ǁnāpa i sâusa xū-e a ǀkhaisa. Nēs ǀkhāb ge ǁîna gere hirihiri!nâ, îs tā ǀhûhâsib !aroma a ǂhomisa ǂansa berodi !nâs hâse ǀoro. 

Oshana ǀkharisi mûǂamaob, Elia Irimarib ge ǁkhā ǁaxasib tawa ge mî, ǂans hîa ǀhûhâsigu ǁga nî ǂoas kaise demokrasisa ǀgaiǀgais !aroma a ǂûǂûxasa. 

ǁKhātib gen ē ǀgui!nâxase ǂanǂande mā!kharus di dīǀgauba ǂhaitsise xūna dīs, !ereamxasiba ūs tsî ǂâuǀoasasib !nâ ǂgaeǂguis hân di !gao!gaoga nî omkhâi, Irimarimarib gere mîsa !oa. 


2022-11-22  Nuusita Ashipala

Share on social media