New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Ministeli zefiro sinka paruvharo kuna kufira sinke vakadi

Ministeli zefiro sinka paruvharo kuna kufira sinke vakadi

2021-03-25  Nuusita Ashipala

Ministeli zefiro sinka paruvharo kuna kufira sinke vakadi
Top of a Page

EENHANA - Melikwamo nye lina kara lyokusesupika mukaro ogu gwakarapo pokatji komugara nomukadi, Ministeli zoparuvharo nefiro sinka vanona kuna kutwikira nokuretesapo ekuliko kovakadi wokonomukunda mwazasirongo nasinye. 

Sivike esi sina puko ministeli zefiro sinka parudivahro kazikageve yiruganoeso yokusika ko 80 yomukoso gokusika ko N$900 000 omu nayigava uwa kovakadi vakare nomalikwamo gokuretamo Yuma momukunda Ohangwena, Oshana, ntani Oshikoto. 

Ministera nye ogu gakarerapo ministeli ozo Doreen Sioka katente asi yininke eyi vana kugava kuna kara epangero omu lina kutantera vantu elituromo lyalyo, asi ngapi navaligaununu eyi vana kugwana yipo varetesepo yirugana. 

Eli kuna kara elikwamo lyepangero omu natuligaununeni yiwizomo yetu, yihepwa eyi muna gwana nayina kwayiranda noyimaliva yokutunda kwava avafutu mutero gepangero, yipo nye asi none mwahepa kuhafa kwayi muna kugwanako eyi lina tokora epangero aso vantu vetu nawo vahepa kugwana ko yipo vaze komeho. 

Ministera katente asi maviyauko nye aga gokuretamo Yuma, kuna kara asi kuna kuhara kuwapukurura maparu monkarapamwe nokuretesapo ehetakano pokatji komugara nomukadi, omu tuna kuhangayika vakadi asi vahepa kulituramo melikwamo yimo nawo komeho vakakare asi vana lisikamene pwavene. 

Ministeli kwagugazara asi vakadi wokusika konoperesenta 70% vahepa kuganenamo uwa  melikwamo eli. 

Age kahundilire asi vakadi vana kugwana uwa owu vahepa kutara asi noprojeka dawo kuna kuretamo yiwizamo yipo asi awo simpe vana kavatere vakadi vakwawo vana kara asi muruhepo. 

One kuna kugwana noyiruganeso yipo mukatameke kukarugana ngesefa, yipo asi oyo muna kukaganamo mwahepa kuyitura unene mongesefa zeezi yipo nongesefa deni dikaze komeho. 

Age kakandwirepo mukaro gokukara asi vakarandese, ndi kugava pomakongo yiruganeso eyi kovantu peke, yahana kupitira moministeli zeezi zina kukupa yiruganeso eyi. 

Kugusako yiruganeso, vaganenimo mauwa simpe kuna gwana edeuro ntateko asi ngapi omu navakagendesa nongesefa dawo. 

Posiruwo sooso, Ministera Sioka, katente asi ministeli nazitwikira kuvatera vagwanenimo mauwa ava, nokuvakeverera  yipo asi noprojeka dawo dahaka dongooka usimbu usimbu, yipo dogoro ngadi kakare asi dimwe vana katjangesa dokuruganena kumwe monkarapamwe. 

Lasarus Ndjulwa, ogu kauyungire kukwateramo vakwawo, age kavahundilire asi varugane unene yipo ngesefa zawo zikure. Nokuvatentera asi kutunda apa twahakauyungeni asi ose kwato yirugana, ose ngesi vana tupe yirugana tukarugane yipo tukakuteko nose vakwetetu.


2021-03-25  Nuusita Ashipala

Share on social media
Bottom of a page