New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ministeri ge !aub!ûi!gâde mā-amsa tama !aus !aroma ra !khâikhom

Ministeri ge !aub!ûi!gâde mā-amsa tama !aus !aroma ra !khâikhom

2022-07-05  Aron Mushaukwa

Ministeri ge !aub!ûi!gâde mā-amsa tama !aus !aroma ra !khâikhom

KATIMA MULILOS – Ministeri ǂNamipeb, Haiǀgoms mû!gâs tsî !Narisarimas dib, Pohamba Shifetab ge !aub!ûi!gâdi ǁanin ai ǂgaisa go dī, in ǂgōsen ǁnāti ī mā-ams ose hâ !audi tsî ǁgauo!nâse !aub!ûi!gâdi marina sîsenūs tsîna xu. Nēs ǀkha ra !gûǁareseb minister age mîs ge, ministeris go a ǂanǂuisa tarin nē mā-ams ose ra dīhe !audi !gâb ai !khōdana-aose ǂnôasa, !aub!ûi!gâdi ǁanin tsîn a !â!nâse.

“Nē ǀkharib, Zambezi ti a ǂansab !nân ge khoena !khōsis !nâ go ūhe. Aiǂnû-aob, danan tsî tsî !aub!ûi!gâs !nans ǁanin tsîna !khōǂgā hâsen ge ǁîna mā-ams ose !aus !nâ ra ǂâisāhe. Sats ge !ereams kurus ǂnamipeba !ûi!gâs disa māhe tsî sats a ǀhonkhoe-ai xūna aitsama ra !nari-aisen. Nēs ge aiǁgause, ǂhiraba ū tsî gūn !haras !nâ ǂgās ǀkha a ǀgui. Nē !nariǀgaub ge ǂgui ǁanin xa ǀnai ǁnā !aub!ûi!gâs !nâ ǁae-e !goaxa-ūhe,” tib ge Shifetaba ge mî. Ministeri ge nē gowaǂuisensa ge dī, Katima Mulilos !nâb ge ǂoa ge wekheb Donertaxs ai !Aub!ûi!gâdi tsî ǀHûhâsib Haiǀgomdi Aiǂnû-aon ǀkha ūhâ i ǂnûs, ǀAwas Aiǂoas ǀkharigu dis tawa. 

Ministeri ge nē ge ǀhao hâ i aiǂnû-aon ai ǂgansa ge dī, in hanan ǂgaeǂgui-aona nî ǁhûis kara o, ǁawosasiba ūhâ  ǁnā khoen !gâi!gâibasensa ǀhûhâsib khoen !aroma ǁîn ǂgaogu ai tani hâ !khaisa. 

“Khoen hîa ǀguis khami ī ǂhau!nâsi-e ūhâ tamana da ra ǁgaumâi, o da ge aitsama hîgagahes daosa ra ǁkhowa-am,” tib ge ministera gere !khâikhom. 

Hāaro raseb ge Shifetaba gere mî, ǁîb kaise ǂgui !gôab di ǁâǁawaga ǀhûhâsib ǁanina xu ra !khō!oasa, !aub!ûi!gâdi marin ǂhanu tamase ra sîsenūhe ǂgā-amdi ǀkha. 

ǁÎb ge nēs !nâ ra ǀhapimāsen khoena !khâikhom tsî ge mî, !aub!ûi!gâdi marina ǂhanu tama !aromadi !aroma sîsenūs tsî mā-ams ose !aubǀguruna !aus ǁaxasinan nēsi nî ǀamǀamsa. 

Nē ǀhaos tawa ge ǂgaeǁae hâ in ge, Zambezib, Kavangob Aiǂoas tsî Kavangob Huriǂoas ǀkharigu di aiǂnû-aon !aub!ûi!gâ!nandi  tsî ǀhûhâsigu haina mûǂams din tsîna. 

!Uru ǂâibasens nē ǀhaos dis ge, ǀhûǁarebesen nî sī!nâdi, ǁgoaǂuidi hâ a di tsî hâ a !ēdi ǂnamipe ǁgamǁare tsî ǀawemāguse.


2022-07-05  Aron Mushaukwa

Share on social media