New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Miyoko yabuba katengo hakatuba mandu

Miyoko yabuba katengo hakatuba mandu

2022-09-12  Aron Mushaukwa

Miyoko yabuba katengo hakatuba mandu

Mushemi wamusali walikwasha yana ni bana babane nasiyezi akubukanya bupilo bwahae niku olela libyana zahae Labune, kasamulaho akuwisiwa kwandu yahae, nako katengo katolopo ya Katima Mulilo katuba mandu mwakomponi yanaikahela ya Lwanyanda. “Kilwalubeli nilundulwa nimano yolundulwa kwa Cowboy. Nikaya kai nibana baka kakuli ndu yaka itubilwe?” nekubuzize muyahi waLwanyanda Matakala Mukupi. Katengo katolopo Labune neka kalile kuwulumuna mandu ane ayahilwe isi kamulao mwamubu wakona. Kasamulaho akufumana taelo yakhuta yene filwe la 12 Muyana 2022.

 “Nenisikafiwa sibaka, neni sikahana kuya kwa Nova. Neni iñolisize kufumana maino, kono nako kaufela hane bataha kutofa mubu wamaino, libizo laka nelisiyo famukoloko. Kacwalo, seni iketela kuto yaha mwa Lwanyanda. Nimuyahi wanaha Namibia, kono ni eziwa inge muzwahule,” nabulezi abilaela. Maikuto ahae nalatuzwi kilimembala zakatengo katolopo, babatiiseza kuli bayahi kaufela bane bapila mwa Lwanyanda nebalemuhilwe nikufiwa libaka zamaino kwa Nova. Muyahi yomuñwi Mwaka Matengu, napalezwi kuswala maikuto ahae mi akala kulila motikala yene tuba mandu hai atumela ndu yahae.

Kakuya kataelo yakhuta bayahi bane bainzi isi kamulao nebana ni kututa mwamubu walihekele zemashumi asupile kazesilezi mwamazazi alishumi kuzwelela taelo haifiwa. “Sipokola sanaha Namibia silaelwa kunga mihato yetokwahala kutusa numwana yakhuta mwa Katima Mulilo, kutaleleza taelo ya la 7 Yenda 2020 ni 27 Sope 2021,” kubaleha taelo. Nihaike bayahi nebafilwe taelo yezwelela kwakhuta nebahanile kututa. Taba yeo netisize kuli numwana wakhuta akupe tuso yamapokola kubona kuli bayahi balatelela taelo yakhuta. 

Hana bulela nibabihi bamakande pili mandu asika tubwa kale, numwana wakhuta Vernon Lutibezi nahatelezi kuli bayahi nebafilwe temuso yakuli batute kono neba hanile. Kasamulaho akufitelela kwamazazi alishumi nebafilwe nako yasishemo kono hape neba hanile. “Nebafilwe kaswanelo taelo yakhuta. Haiba habalumeli, baswanela kuilwanisa mwakhuta,” nabulezi. “Habahana kulatelela, kutoloka kuli balwanisana ni khuta, mi khuta ikona kunga kezo yebukiti. Bakona kutamiwa, kapa muhato ufi Kamba ufi, kuya kafoso ni foso.” 

Numwana wakhuta katuso yamapokola kiha bazwelapili nikezo yatuba mandu. Bayahi neba bifile mi sebakala kunepa mapokola macwe nikuholofaza babañwi. Limembala zasipokola sesi ketahani bane bayemi bukaufi, kiha baicumbela nikukala kukunupa malumo alisusa. Bayahi kiha bakuta ngombemongo, mi babañwi batamiwa. Bane babulezi ni bamitende nebaize nebasina kwakuya kakuli katengoo katolopo nekapalezwi kubafa maino. Babeleki bakatengo katolopo bane basalati kubulela simubuso, nebaize bayahi baLwanyanda neba tutiselizwe kwa Nova, mi neli feela balishumi kabaketalizoho bane bahanile kututa. 

Kasamulaho akututiswa babañwi balekisa libaka zamaino zene bafumani kamulao, nikukuta kuto yaha mwakomponi yesika lumelelwa. 

Kono Mukupi ubulela kuli naitekezi kuya kwa Nova kono nasika fiwa teñi maino. “Hanizibi kwakuya. Ni mushemi walikwasha yana ni bana babane. Nikupa baeteleli balipolitiki kuutwa sililo saluna,” naekelize.

Kezo yakutuba mandu nezwezi pili kusina kuyema, mi nebihiwa kuli ika zwelapili kufitela mandu kaufela ayahilwe mwamubu walihekele zemashumi asupile ka asilezi, one ulekisizwe kuyabata kutisa zwelopili lilimo zakwamulaho, atubiwa kaufela.


2022-09-12  Aron Mushaukwa

Share on social media