New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Moses ǁGaroeb ǁhûi!nâǂharis SMEn ge ǂharugu-ūs !aroma xūna go !khō!oa

Moses ǁGaroeb ǁhûi!nâǂharis SMEn ge ǂharugu-ūs !aroma xūna go !khō!oa

2021-05-18  Festus Hamalwa

Moses ǁGaroeb ǁhûi!nâǂharis SMEn ge ǂharugu-ūs !aroma xūna go !khō!oa

Disis xa a !nāsa khoen, ǁaegu tsî ǂkhariǀnō ǂharugugu ǀhonkhoen Moses ǁGaroeb ǁhûi!nâǂharis, ǀAeǁgams dis din ge ǀkharisi ǀawemā!nansa xu ǂharugub !nân nî sîsenūxūn tsî huisenxūna ge !khō!oa. 

Nē huisenūxūn ge Moses ǁGaroeb ǁhûi!nâǂharis di ǂgiǂgosi ǀawemā-aos, Aili Venonyas xa ge ǁkhaeǁnâhe. 

Venonyas ge ge mî, Namibiab ǂhanub ge mû!ā tsî ge ǂan!gâ ǁnāti ī ǂhâǂhâsa !âs hîa di ǂkhari tsî ǁaegu ǀnōb (SMEs) ǂharugude !hūsâuǁkhāsib !nâ ra ǀhurusa.  

Hōǂgāsa ra ǂgâxa-ū !kharaga ǂharugus ǁaxasina ra ǂkhâ!nâ proxrammi ge aitsama ǂharugutsoatsoa-aona sâuǁkhāsib !harib ai ra ǁāǁā, ǁnāti ī ǂharugub sîsenūxūna hōs !nâ-ū in -în ǂharuguga tsoatsoa tamas ka i o kai ǂharugun !nâ khoraǂui. 

ǀHaob ain ge nē ǂharugub sîsenūxūn tsî huisenxūn hîa Moses ǁGaroeb ǁhûi!nâǂharis SMEna ge ǀgoraǂuibahena N$18 000 marisi ǁ-khāsiba ūhâ. 

“ǁNā-amaga ta ge, hoa ǂharugu-aon nē huiba go !khō!oana ra ǁgoaǂui, in nē kai !ēsa hoa !omkha ǀkha !khō, !garise sîsen tsî nēn go !khō!oa xūna ǂhanuse tsî ǂâuǀoa hâse hâ a !aromas !aroma sîsenū,” tis ge gere ǀawemā.

Huisenūxūn tsî ǂharugub !nâ ǂhâbasa xūn hîa ge māhen ge !khōǂgā hâ in ge: autokuru-ūxūn, ǁansa ǂûna ǁamaxūs, sarana ǂoms, xūna ǀgamsa ǀuriba xu kurus, ǂkhari ǁamaxū!khain omdi tawa tsî ǀûn dī!khaigu !aroma a ǂhâbasa xūn tsîna. 

Monica Milandas hîa nē khoen ǁaegu ǂoms masinsa ge !khō!oas, ge New Eraba ge mîba, nē masins kai huib ase ǁîsa nî ībasa, ūs hâ ǂoms projekna !haese tsî supuse dītoas !aroma. 

“Tita ge nē !gâi!gâxa khoen hîa ǂharugub ai!gûs huiba ge !khō!oan di ǀguise is !aroma kai gangans ǀguisa ūhâ. ǁKhātis nēsa a ǁgauǁgau tsî mîmâi, !aruǀî ta ǀhapiokaissen-e ūhâ tama hâ, ti ǂom sîsenna ǁaeb ai dītoas !aroma amaga. Nēsi hoara ti daob !nâ mâs ge, ǀguixasib tsî hoan xa !garise sîsens, ti !oaba-aona ǂkhîǂkhî ǂgaos tsîna î ta nēpa-ū ǂauna marisa hōǂgā tsî ǂûn tsî nauhâ ǂhâsigu ti omaris khoen diga dīǀoaǀoa ǁkhā,” tis ge ge mî. 


2021-05-18  Festus Hamalwa

Share on social media