New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / MTCs ge ǂhâsib !nâ hâ student-e ǂkhâ!nâsa  go mā

MTCs ge ǂhâsib !nâ hâ student-e ǂkhâ!nâsa  go mā

2023-05-02  Van Wyk Amutenya

MTCs ge ǂhâsib !nâ hâ student-e ǂkhâ!nâsa  go mā

MTCs di sîsenaon ge Selma Niilenges, ǂguro kurib students ase Triumphant College tawa !narisarimas tsî !aub!ûi!gâs !nâ ra ǁkhāǁkhāǂuisen ǂgaosa huiba go
mā. 

ǁÎs ge sorosi!nubusib ǀkha ge !nae hîa !gûs īǁkhāsiba ǀhanasi hâba. Nē sîsenaon ge N$10 000 marisa Niilenges aitsama !gûs !aroma a huisenū ǁkhā !nari-ūdas
bateride ǁamas !aroma mā tsî noxopa ǀnî xūn, aiǁgause ǂûn khami in ǀkhas tsîna ge hui si. 

Nē !gâi khoexa!nâsiba ge hirihiri!nâ !khais ge, sîsenaon ge mîǁguiba a ūsa, ǁîn hâ!nâ ǀhûhâsigu hîas MTCsa a ǂkhâ!nâ ǁoagu !nân aitsama nî ǁguirisa, ǁîna nē tamas ka i o nau ǀgaub ai mâxōǀkhās
!nâ-ū. 

Selmas gen ē !nari-ūs ǂnû-ai!naosa ǁaupexa ǀgam kurikha ǁaeba bateridi sîsenǁaeb ge a !gûtoasasa xu !omgu ǀkha ra ǂhāse goro sîsenū, ǀasa bateride ǁamas mâsib go ǀkhai i amaga. Nillenges ge dâxa ǂgaob ǀkha MTCs huiba ge !khō!oa. 

“Tita ra ǀkhuwi ta hâ hâ!khaisa ǁkhâkorobe mātare maris ge a N$1 800, tita N$1 300 hîa ta ǂhanub ǀkhāba xu ǁkhâkorobe ra !khō!oas ǀguisa ǁawosase ra ūhâ hîa. Nēs xōǀkhā ta noxopa ūhâ !gomsib ge !narixū-i diba, hoaǁae ta !gae-autos marisa ūhâ tama ra i tsî ǁkhāǁkhāsen!âde ǀoasase hâ tama is ǀkha ra ǂoa!nâse. 

ǁNā-amaga ta ge ǂgaob !gamsiba xu MTCsa ra gangan nē buruxa huib hîa tita supuse hâmas īǁkhāsiba ǁkhawa go māb !aroma, nēs ti ûiba go ǀkharaǀkhara
amaga,” tis ge ge mî. 

Kaarlina Shikalepos, Selmas di ǁgûs ge ôasas di ǀguixasib xas gere !hoa soab ai gere mî “Tita ge ǁîsa ǁgoas hoasa !gae-autodi mâ!khaisa !oa gere ǂhā Triumphant College ǁgas nî īse. ǀNî tsēdes ǁkhāti ǂûxū-i ose tsî ǀkhai!nâ !nāb ǀkha gere !gû, 17h00 ǀgui nî oahāse i xawe. Shikalepos ge MTCs sîsenaona ge mîba, Selmas di dadab ge ǁîs a !nona ǁkhâxa hîa xūmâira tsî nētsēs ǁga ǀgâs !nâ a ǂgâsa. 

MTCs mîgowaba-aob, Fikameni Mathiasi ge ge mî, sîsenaon ǁkhâkorobe N$50 xu N$100 kōse hâ marisa ra ǂnûibesa, îbe ǀgâsib xa !khō!namihe hâ ǀhûhâsib ǁanina nî huise. 


2023-05-02  Van Wyk Amutenya

Share on social media