New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mugara gatunga moRundu kaparukire kwangandu

Mugara gatunga moRundu kaparukire kwangandu

2023-01-12  John Muyamba

Mugara gatunga moRundu kaparukire kwangandu

RunduMutungimo modoropa zaRundu ogu kakere tahugu nomfi komrho tupu zokukadana ezuva lyokuhova lyomvhura hambara adogoroke momukuro gwaKavango.

Lukas Chihinga kaparukire kwangandu ogu kamuhomokerere, kumwe nokumuhuma akare yironda kayikere nye metungi lyendi siruwo oso murulya nayinye moomu moomu hambara aguseko kuguru kwendi. 

Momazuva 31 Sindimba, mukurwange kwatende asi tuze tukahuge nomfi edi natuyadjobwana mezuva lyokuhova lyomomvhura 1 Murongagona. 

Ose katukere nye komukuro kumwe nekwe lyetu, apa nye katukasikireko, ose makura katukere tupu tuna kwata nomfi ntazimwe. Apa nye katuhere tutengwiremo rwauvali, ngandu makura yipo kakwetenge ogu katundire kevango eli tuna pilire kudiva, gonomvhura 47 tahetekereko kufaturura. ‘’ Ame kanizuvhire tupu asi ninaliganda, makura kutameka kutakuma. Name namumbyange kayitutompokere kutundamo momukuro. 

Erago enene kuguru kwange nako kutundamo mokana kendi, mepopero nye lyamumbyange kayitutompokere tuze konontere domukuro. Mumbyange nare ana toonene musingi go taxi ogu kadukisirenge kosipangero,’’ Chihinga yimo ngoso ana kutupamo kweyi kayimuhorokerere. Ehudi lyangesi kalihorokere poSarusungu moRundu komukuro gwaKavango. 

Chihinga ogu ana kugwana uhaku ngesi mosipangero sosinene saRundu age kwakara novanona ndi vana bvendi 15 nye age mwene kapi arugana. 

Ame kapi nakara noyirugana nkenye. Kwahuguvara tupu mokupurura epya lyange omu ana kunu mahangu, ntani ame kutjava yitare niyarandese. Ano ngesi, kwato eyi nanivhura kukarugana, ame hena kapi nakugazara asi naniveruka usimbu, ame kuna kara noyironda yina hwiliremo unene kapi nakumona asi naniveruka usimbu. 

Moomo nye yina kumoneka ngoso, ministry zonsitwe ngesi kuna kutulisapo elikwamo omu navapa vantu vafatururo nokudiva asi evango lyangesi lyovangandu yipo asi vaha zapo nkenye siruwo. 

Vangandu kuna kupiyaganeka vantu monom ukunda edi mbali Kavango zoutokero nezi zoupumezuva. Wovanzi simpe kuna kuponga komukuro morwa kuna kara asi vana pumbwa mema nayimwe yina kara asi kuyigwana momukuro. Sinzi sovantu kugwana mema momukuro vatekere yimeno yawo, mema gokuruganesa membo, kukiwata nomfi ntani yimo simpe avagendi. 

Sinkwa ntani tupu Regimiya Haikera gonomvhura 9, gomoKavango zoutokero, hambara aligwederere kosivaro savagakwata ngandu. Omu ngandu kamuhomokerere nokumukwata pomukunda gwaNtara. 

Munona kadona ogo kaparukire morwa mukurwendi ogu kamuhokwene mokana kangandu, Johannes Ndara kakere ependa mokupopera mumbyendi kadona. 

Vanyandi navenye ava vavali, kavakere kuna kufeta mema vakatekere sikunino sawo,esi sakara asi pepi tupu nomukuro gwaKavango, ngandu kamukwete ketungi ntani konompatji korumoho rwendi. Haikera napa tuna kuhuyunga ngesi kuna kugwana uhaku mosipamngero saRundu. 


2023-01-12  John Muyamba

Share on social media