New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muituti waiponda mwa Zambezi

Muituti waiponda mwa Zambezi

2021-11-15  John Muyamba

Muituti waiponda mwa Zambezi
Top of a Page

RUNDU – Muituti wamusizana walilimo zelishumi kazene kuzwelela kwasikolo sesituna sa Schuckmansburg kwa Luhonono, mwasikiliti sa Zambezi, naipulaile Labutanu viki yefelile, kapiho yakuli nabulelezwi kukutisa foni yafanoka yana uzwize kuticele fasikolo. Situpu sahae nesi fumanwi silepelela nilisila mwamulala mwandu yabomahe babanyinyani kanako ya 12h00. Mapokola neba bihile kuli nakile akutiswa kwandu mwalizazi leo kuyonga Simu Kadi yafoni yana uzwize.

 “Foni netisizwe kumuña yona isina Simu Kadi. Hana buzizwe kuli Simu Kadi ikai, naize naisinyize. Nakutile kwandu mi nasika kutela kwasikolo,” nekubaleha piho yasipokola. Bahabo yena neba zibisizwe, mi lipatisiso zasipokola lizwelapili. Mwapiho yeshutana niyeo, muuna yomuñwi natimezi onafo Labutanu motikala yahae haipindumuka mwamukwakwa waMalimina, mwasilalo sa Lusese, mwasikilitisa Zambezi kanako ya23h40. Nazibahalizwe kuba Simasiku Charles Matengu. Bahabo yena neba zibisizwe, mi lipatisiso zasipokola lizwelapili. 


2021-11-15  John Muyamba

Share on social media
Bottom of a page