New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mukwakwa wa Impalila uka feela mwa Sikulu

Mukwakwa wa Impalila uka feela mwa Sikulu

2023-03-06  Aron Mushaukwa

Mukwakwa wa Impalila uka feela mwa Sikulu

IMPALILA - Kuyahiwa kwa mukwakwa watala mwa Sioli sa Impalila mwa sikiliti sa Zambezi kuka feela mwakweli ya Sikulu. Muzamaisi wa katengo kamikwakwa Conrad Lutombi nazibahalize kanako yakuyo tatuba mukwakwa ni likwambuyu wamisebezi ni linzila John Mutorwa. 

Kufela kwamukwakwa kulyehisizwe kilika zeñata kungelela cwalo ni butata bwa kulonga lisebeliso kuisa kwa sioli, sina halina ni kufita nzila ya Botswana ni kuyo longiwa mwa baji kuya mwa Impalila.

Butata bobuñwi neli pula yene inela hahulu mwalikweli zefelile.

Nihakuna ni butata bobucwalo Mutorwa naize na amuhela musebezi ose uezizwe. Naekelize kuli Impalila ikona kufetuha sibaka sa lipisinisi ni litekisano ni linaha zeñwi. 

“Kuna ni batu babañata babapila ni kusebeza mo; kuna ni liofesi za muuso ni liofesi za kwamukunda, kacwalo, sioli sina ni kolo yakukonwa kuhuliswa ni kunungahanya kwalibaka zanaha,” nekubulezi Mutorwa. 

Lutombi naize kaswalisano ni muyahi wa mukwakwa neba konile kuleka baji yebasweli kusebelisa kulonga lisebeliso mi ika sebeliswa ni kwamapurojekiti asa taha. 

“Mulelo waluna kikusebelisa baji kulonga lisebeliso kuzwisa mwa Impalila kuya kwa Kasika, kuli lukone kuyo lisebelisa kuyaha mukwakwa omwahala Kasika ni Nakabolelwa. Kabukuswani, lutabiswa kimusebezi ose uezizwe kutisa cwale, mi mwa Sikulu, mukwakwa uka fela,” nekubulezi Lutombi. 

Kuyahiwa kwamukwakwa walibima zelikana mashumi amabeli kazeketalihozo kasinyeholo ya masheleñi alikana bolule bamashumi asilezi, kungelezi cwalo ni mikwakwa yenungahanya kwaliofesi za sicaba, hamoho cwalo ni kubakanya likamba la Impalila. 

Purojekiti ikenyize misebezi batu babalikana 136, hakusa baliwi bazamaisi.

Muokaomeli wapurojekiti kuzwelela kwakampania ya Nexus, Werner van Zyl, nasepisize kusebeza katata mwanako yefilwe nikutahisa musebezi omunde.


2023-03-06  Aron Mushaukwa

Share on social media