New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mukwakwa wa Impalila wa kwalulwa

Mukwakwa wa Impalila wa kwalulwa

2024-05-20  Aron Mushaukwa

Mukwakwa wa Impalila wa kwalulwa

IMPALILA – Kalilimo zeñatañata kukwaeza mwasioli sa Impalila neli taba ye tata bakeñisa mubu wateñi wamacwe, ili ofetuha kuba sileze ni kukakatela, sihulu nako yapula. Nihakulicwalo, yeo ikaba taba yakale kasamulaho likwabuyu wa misebezi ili hape Ngambela wanaha John Mutorwa nailo kwalula simubuso mukwakwa opatami watala Labune, one uyahilwe mwasioli sa Impalila mwa sikiliti sa Zambezi.

 Mukwakwa one uyahilwe kamasheleñi alikana bolule ba mwanda kaba mashumi aketalizoho (N$151.9 million) ili walibima ze 25, ungelezi cwalo ni mikwakwanyana yefita kwaliofesi za muuso ze cwale ka sikolo sa litopa zepahami, sipatelanyana, ofesi ya mueteleli wanaha, ofesi ya sisole sa mwa mezi ni ofesi yalikolo la miseto.

Mwamanzwi ahae Mutorwa naize mukwakwa utisa zende zeñata. “Mubu wa sioli wamacwe ni lizupa leli bunolo notisa butata kuya kwa liofesi za muuso. Mukwakwa hause ufelile kuyahiwa cwana, nikolwa kuli limotikala ni sicaba mwa sioli baka bona tatululo ya litifo za linzila ni sinyehelo ya limotikala,” nekubulezi Mutorwa. Naekelize kuli kubabaza hape bupoti ni litekisano.

 “Kufeza mikwakwa ye kusupeza tisezo ya muuso yakubona kuli mikwakwa ya yahiwa mwanaha kaufela. Kabukuswani, lulemuha butokwa bwa mikwakwa mwa litaba za lipisinisi, tamahano ya sicaba, nikumbweshafaza bupilo bwa batu baluna,” nekubulezi Mutorwa.

Mukwakwa noyahilwe kikampani ya Nexus, ili hape yene iyahile mukwakwa wa Namalubi-Isize-Luhonono, ili ose uzibahala ka Brenden Simbwaye. Sioli sa Impalila sifumaneha mutuloupa, mi si ipa museto ni Zambia, Botswana ni Zimbabwe, mi sipotolohilwe ki linuka zetalu, ili Zambezi kwa mutulo, Kasaya kwa wiko, ni Chobe kwa mbowela. 

Sioli sikonwa feela kufitwa teñi ka lonji kuzwa Kasika kuya likamba la Impalila. Kuekeza kakusebelisa mukwakwa wa 3524 ili ozwa Nakabolelwa-Mbasinte-Kasika. Membala wakatengo kakabona za mukwakwa Hellen Amupolo naize mulelo wakubea mukwakwa wo tala use ubuzwa.

“Maswaniso mo uka fita mukwakwa afelile. Masheleñi akubata muelezi ni muyahi unumwaha afumanehile. Purojekiti ika talelezwa mwalikalulo, mi ika sulelwa masheleñwi kimuuso wanaha Namibia. 

Masheleñi alikana bolule babalalu kabaketalizo asulelezwi purojekiti yeo unumwaha,” nekutolokile Amupolo.


2024-05-20  Aron Mushaukwa

Share on social media