New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muña taxi unata mukwaezi

Muña taxi unata mukwaezi

2022-08-08  Aron Mushaukwa

Muña taxi unata mukwaezi

Limembala zamapokola bamwasicaba neli bilaezi, kasamulaho kezo kunata kamaikuto akubata kuholofaza nesika kwalulwa kwasiteshini sa Katima Mulilo. Mubihi yo nailo fita fasibaka sa kezahalelo Lasunda viki yefelile mwakomponi ya Cowboy, mi ayo fumana muuna yakona kuba walilimo zefitelela mashumi amalalu, akwalezwi mwabuti yamotikala yamubeleki wamakete yamufuta waVW sedan. Lipaki neli patuluzi kuli nanatilwe hañatañata kimubeleki wamakete, yabeleka kwasipatela samubuso sa Katima Mulilo, kamaikuto akuli nasebelisa maswe motikala yahae.

Bolubona kameeto neba utwile siezi inge aitumbaeta kuli hakuna sene sika ezahala kuyena, kakuli “nasweli kuluta tuto mutu yana tondahalile mazazi amalalu ni motikala yahae,” mi yakalika kumuhanisa nto yeñwi ika ezahala kuyena. Paki nabulelezi New Era kuli kamazazi amalalu mukwaezi wataxi ubihiwa kuli nasatisi masheleñi, mi mubelekisi wahae nasika mubona. “Hafelelwa kimafula, Lasabata nasika kwaeza, mi manzibuana ateñi sayo lekisa licwe la motikala. 

Kacenu (Lasunda), muña motikala nasebezwi mi ato fita fone iyemi motikala yahae, mi ato fumana mukwaezi kiha kala kumunata inge asweli capu mwalizoho, inze afumbela kumulema, bolubona kameeto nebanze bamukupa kuli amusiye,” nekubulezi paki.

Paki nabulezi hape kuli mubeleki wamakete nalizelize mulikana ‘hae kuli ato mutusa, yana tile kapili nikuto mutusa kwakunata. Bubeli cwalo bahapeleza mukwaezi wataxi kukwela kwabuti, mi kihabaya kwasiteshini sa mapokola kuyo kwalula taba yabusholi. New Era haikoni kunitifaza kapa taba nekwaluzwi. Kono kanako yakubuziwa kimapokola fasibaka sa kezahalelo mubeleki wamakete naitumelezi kuli namunatile ni kumuholofaza, nikuzwelapili kumuhapeleza kukwela kwabuti, nikukwaeza kuya kwasiteshini sa mapokola. “Kina yamuezize cwalo, hani hanyezi. Ni muezize cwalo kakuli nahana kukwela. Niile kwasiteshini sa mapokola kuyo biha taba yabusholi,” naitumelezi.

“Kacwalo nomukwalezi mwahali ni kukwaeza ni buti yekwalilwe?” nekubuzize mupokola fasibaka sa kezahalelo. “Buti nekwalilwe. Hanikoni kukwaeza ni buti yekwaluhile, kimafosisa mi hakusika lumelelwa mwanaha Namibia,” nabulezi. Neli kasamulaho akuyo kuta kwasiteshini sa mapokola siezwa hato tusiwa kimapokola bamwasicaba, bane balizelize mapokola. Lipatisiso za New Era nelikile zafumana kuli hakuna taba yene kwaluzwi. Membala wasipokola samwasicaba yana kupile kusa zibwa naize siezwa nasusuelizwe kusa kwalula taba hane ali kwasipatela. “Kitaba yeswabisa kuli mubeleki wasipatela unata mutu mane kubata kumubulaya, kono hakuna taba yekwaluzwi. Neni bulelezwi kuli siezwa naelelizwe kusayo kwalulwa muzeko nikusepiswa kufiwa N$200. Kono halunze lubulela, usa utwa butuku bakeñisa matuuma ane afumani bakeñisa kunatiwa,” nabulezi.


2022-08-08  Aron Mushaukwa

Share on social media